ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

 

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΤΟΒΑ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, που θα προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. 

Προς αυτή την κατεύθυνση το ΤΟΒΑ δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας στους παρακάτω τομείς:

 

Οργάνωση ΠΜΣ-Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΤΟΒΑ δεσμεύεται να αναθεωρεί τακτικά την οργάνωση και τα προγράμματα των μεταπτυχιακών του σπουδών για να διασφαλίσει ότι παραμένουν επιστημονικά επικαιροποιημένα, σχετικά με τους στόχους του και εναρμονισμένα με τα πρότυπα της επιστήμης και της αγοράς εργασίας. Ένα άκαμπτο πρόγραμμα σπουδών κινδυνεύει να γίνει ξεπερασμένο και να μην είναι σε θέση να προετοιμάσει αποτελεσματικά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του επιλεγμένου τους τομέα.

To TOBA δεσμεύεται να αναθεωρεί τακτικά τους στόχους μάθησης για όλα τα μεταπτυχιακά του προγράμματα για να διασφαλίσει ότι παραμένουν απαιτητικοί και ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών του και τις εξελισσόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις τους. Βασική αρχή του ΤΟΒΑ είναι ότι τα σαφή και καλά καθορισμένα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική διδασκαλία και τη μάθηση και, συνεπώς, δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα προγράμματα του είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους φοιτητές/τις φοιτήτριες να τους επιτύχουν. Η αναθεώρηση γίνεται από τις Συντονιστικές Επιτροπές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίες προβαίνουν σε εντοπισμό περιοχών για βελτίωση, διατύπωση νέων επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων αναφορικά με γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες επιπέδου 7 σύμφωνα με  Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την αξιολόγησή τους.

 

Διδάσκοντες/Διδάσκουσες

Το ΤΟΒΑ δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του την υψηλότερη δυνατή ακαδημαϊκή εμπειρία. Αυτή η δέσμευση εκτείνεται στους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων, οι οποίοι/οποίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της μαθησιακής και επαγγελματικής ανάπτυξης των φοιτητών/φοιτητριών. Βασική επιδίωξη αποτελεί οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων να ενστερνίζονται τις ακόλουθες αρχές ποιότητας:

Εξειδίκευση: Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος είναι ειδικοί στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς τους, με ισχυρή θεωρητική γνώση και πρακτική κατάρτιση.

Διδακτική Ικανότητα: Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι βαθιοί/βαθιές γνώστες του γνωστικού τους αντικειμένου και μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες  χρησιμοποιώντας φοιτητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό και εποικοδομητικό μαθησιακό περιβάλλον.

Ικανότητα Επικοινωνίας: Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος είναι αποτελεσματικοί/αποτελεσματικές στην επικοινωνία, ικανοί/ικανές να μεταφέρουν σύνθετες ιδέες με σαφή και συνοπτικό τρόπο. Θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν τον τρόπο διδασκαλίας τους σε διαφορετικούς τρόπους μάθησης και εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες.

Δημιουργικότητα και Καινοτομία: Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος φροντίζουν να είναι δημιουργικοί/δημιουργικές και καινοτόμοι/καινοτόμες στην προσέγγισή τους στη διδασκαλία. Θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι/διατεθειμένες να πειραματίζονται με νέες μεθόδους και εργαλεία για να εμπλέξουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και να ενισχύσουν την εμπειρία της εκπαίδευσής τους.

Υποστηρικτικοί: Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες μας μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι υποστηρικτικοί μέντορες, καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού τους ταξιδιού. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι/διαθέσιμες για να απαντούν σε ερωτήσεις, να παρέχουν ανατροφοδότηση και να βοηθούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες  να πετύχουν τους στόχους τους.

Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη: Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι δεσμευμένοι/δεσμευμένες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, μένοντας ενημερωμένοι/ενημερωμένες για τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς τους. Θα πρέπει να συμμετέχουν σε συνέδρια και να δημοσιεύουν σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Εξασφάλιση Ποιότητας Εκπαιδευτικών Πρακτικών: Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των διδασκόντων και διδασκουσών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος με τις παραπάνω αρχές, το Τμήμα εφαρμόζει τα ακόλουθα:

  • Αξιολόγηση Προσόντων: Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες είναι εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΔΙΠ του Τμήματος ή συμβασιούχοι που προσλαμβάνονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολογούνται με αυστηρά κριτήρια πριν την πρόσληψή τους από επιτροπές που συστήνει το Τμήμα.
  • Αξιολόγηση από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες: Το Τμήμα διενεργεί αξιολογήσεις των διδασκόντων και των διδασκουσών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του για να αξιολογηθεί η επίδοσή τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους, την αποτελεσματικότητα και την τήρηση των αρχών ποιότητας.
  • Δημιουργία Συνεργατικού Περιβάλλοντος: Ενθαρρύνεται η προώθηση συνεργατικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου οι διδάσκοντες/διδάσκουσες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μοιράζονται καλές πρακτικές, να ανταλλάσσουν ιδέες και να υποστηρίζουν ο ένας/η μία τον άλλον/την άλλη στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Το ΤΟΒΑ δεσμεύεται να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες του υπηρεσίες υποστήριξης υψηλής ποιότητας. Αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία των ακαδημαϊκών προσπαθειών και την επίτευξη των στόχων. Το ΤΟΒΑ προσφέρει εξοπλισμένα εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κέντρο δικτύου, κέντρο συμβουλευτικής, γραφείο σταδιοδρομίας κ.α για να  βοηθήσουμε τους φοιτητές/τις φοιτήτριες  να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες και γνώσεις.

Το Τμήμα δηλώνει αφοσίωση στο να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης μας είναι προσβάσιμες, συνεργάζονται με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους/τις υποστηρίζουν αποτελεσματικά. Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Τμήματος είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του. Το Τμήμα παρέχει και εφαρμόζει πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας και υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων της δια ζώσης, διαδικτυακής ή/και τηλεφωνικής υποστήριξης.

Το Τμήμα φροντίζει να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών. Αξιολογεί τακτικά τις υπηρεσίες υποστήριξης μέσω ερωτηματολογίων και προτάσεων για βελτίωση από φοιτητές/φοιτήτριες, προσωπικό και άλλους/άλλες ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες για  τον εντοπισμό των περιοχών που χρειάζονται ενίσχυση και βελτίωση.

 

Εξωστρέφεια

Επιδίωξη του ΤΟΒΑ είναι να διακρίνεται από ένα ξεκάθαρο όραμα για την εξωστρέφεια του και τη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας υψηλού επιπέδου των ακαδημαΪκών του υπηρεσιών.  Αυτό περιλαμβάνει συνεργασίες, διοργάνωση διεθνών, εθνικών και τοπικών συνεδρίων, ημερίδων κλπ, και συμμετοχή σε αυτά διδασκόντων/διδασκουσών και φοιτητών/φοιτητριών, ανάληψη ερευνητικών έργων και άνοιγμα του Τμήματος στην τοπική και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Επίσης, το Τμήμα προωθεί την συμμετοχή διδασκόντων/διδασκουσών και φοιτητών/φοιτητριών σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και δικτύωση με επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες. Για το σκοπό αυτό επενδύει διαρκώς στην τεχνολογία με τη δημιουργία ιστοσελίδων των ΠΜΣ και τη χρηματοδότηση αντίστοιχων δράσεων.

 

Χρηματοδότηση

Το ΤΟΒΑ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα δίδακτρα των φοιτητών/φοιτητριών χρησιμοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά για να υποστηρίξουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και υπηρεσιών. Είναι βασική πεποίθηση του Τμήματος ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες του αξίζουν να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες ανάλογες με τα χρήματα που διαθέτουν για τη φοίτησή τους.

Στόχος του Τμήματος είναι να ελαχιστοποιεί τα περιττά έξοδα και τα χρήματα να επιστρέφουν άμεσα ή έμμεσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του.  Οι  προϋπολογισμοί είναι διαφανείς και για τα έξοδα εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπει ο νόμος.  Επιπλέον, χρηματοδοτούνται ανταποδοτικές δράσεις και υποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος.

 

Σχεδιασμός-Στοχοθεσία Αξιολόγηση

Το ΤΟΒΑ ακολουθεί τις αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που προβλέπει τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση των ΠΜΣ. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τα ΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Εκτός από τις γενικές πολιτικές, αρχές και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει το Τμήμα, υπάρχουν και ορισμένες ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που εστιάζουν στις ανάγκες και τις προκλήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”.

Ειδική εστίαση στην έρευνα: Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με διάφορα θέματα των επιστημονικών πεδίων της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης, της ποιοτικής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της μαθησιακής και ψυχοκοινωνικής ευημερίας του αναπτυσσόμενου ανθρώπου. Η έρευνα αποτελεί σημαντικό μέρος του ΠΜΣ και η συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε ερευνητικά έργα τους βοηθά να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση του επιστημονικού τους πεδίου.

Συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Το πρόγραμμα συνεργάζεται με σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς για να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης και βοηθά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αποκτήσουν πρακτικές εμπειρίες και να προετοιμαστούν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Επιμορφωτικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες: Το πρόγραμμα διοργανώνει επιμορφωτικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες, όπως σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις. Οι επιμορφωτικές εκδηλώσεις παρέχουν στους φοιτητές/στις φοιτήτριες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομείς του ΠΜΣ και να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Συνολικά, το ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου παρέχει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα υιοθετεί μια σειρά από πολιτικές και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές του λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik