Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες ότι από τη Δευτέρα 30-09-2019 έως και την Τετάρτη 02-10-2019 και ώρες 10.30 - 14.00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας θα χρειαστεί οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και να επιδείξουν την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και ευκρινές αντίγραφο αυτών.
  • Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε το γνήσιο της υπογραφής).
  • 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες)
  • (Μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
  • Βεβαίωση από ΚΕΠ για τον αριθμό ΑΜΚΑ (Μόνο σε περίπτωση που οι εγγραφέντες έχουν προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης που η αυτοπρόσωπη παρουσία (των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων) δεν είναι δυνατή, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής του επιτυχόντα.

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 07/10/2019 (σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

 

Γραμματεία Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

(Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 70, 17676, Καλλιθέα - Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος)

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik