Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντος


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03223

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν και σχεδιάζουν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Κατανοούν τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλούνται από τα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής
 • Αντιλαμβάνονται ζητήματα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και Ανάλυσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Χειρίζονται το υπολογιστικό πρόγραμμα Simapro
 • Διαθέτουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία
 • Εκπονούν μια μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής προϊόντων και υπηρεσιών

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Ομαδική εργασία 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές αρχές ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανάγκη για ολιστική θεώρηση στο σχεδιασμό των προϊόντων. Η Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (Ο.Π.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισαγωγή στην ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων. Συνοπτική ιστορική αναδρομή και αναφορά στη θεωρητική θεμελίωση της μεθοδολογίας. Κριτήρια εφαρμογής της μεθόδου. Μελέτη σκοπιμότητας της ανάλυσης και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Καθορισμός των ορίων του υπό εξέταση συστήματος. Συλλογή αξιόπιστων στοιχείων. Ορθές παραδοχές και απλουστεύσεις για την ανάλυση του συστήματος. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του αντιπροσωπευτικού μοντέλου ανάλυσης. Κανονικοποίηση των δεδομένων. Ανάλυση επιπτώσεων. Κατηγορίες επιπτώσεων. Κριτική αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Παρουσιάσεις επιλεγμένων περιπτώσεων εφαρμογής της μεθοδολογίας.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, Εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Χρήση του υπολογιστικού προγράμματος Simapro για τη μοντελοποίηση μελετών περίπτωσης (case studies)

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 8
Εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ 16
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 72
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 32
Σύνολο Μαθήματος 128

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω γραπτής εξέτασης στην Ελληνική Γλώσσα. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης κειμένου καθώς και επίλυσης ασκήσεων. 

Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Lewis H. and J. Gertsakis (2001). Design+Environment. Greenleaf Publishing, pp. 41-60.
 • PENNINGTON D.W., POTTING J., FINNVEDEN G., LINDEIJER E., JOLLIET O., RYDBERG T. AND REBITZER G. (2004). A life cycle assessment: Part 2: Current impact assessment practice. Environ. Int. 30(5): 721-739.
 • REBITZER G., EKVALL T., FRISCHKNECHT R., HUNKELER D., NORRIS G., RYDBERG T., SCHMIDT W.T., SUH S., WEIDEMA B.P. AND PENNINGTON D.W. (2004) A Life cycle assessment: Part 1: Framework, goal and scope definition, inventory analysis, and applications. Environ. Int. 30(5): 701-720. 
 • Wenzel H., M. Hauschild and L. Altig (2001). Environmental assessment of products. vol. 1. Methodology, tools and case studies in product development. Kluwer Academic Publishers. pp. 37-139.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Life Cycle Assessment
 • Journal of Environmental Accounting and Management
 • Journal of Cleaner Production
 • Journal of Waste Management
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik