Διαχείριση Φυσικών Πόρων


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1224-ΓΕ 03102

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση παρακολούθησης του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων
 • Διαφοροποιούν τους φυσικούς πόρους σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους
 • Περιγράφουν τη σημασία των φυσικών πόρων για τον άνθρωπο
 • Κατανοούν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και τους φυσικούς πόρους
 • Κατανοούν και να προσεγγίζουν με βιώσιμες στρατηγικές αναπτυξιακά προγράμματα διαχείρισης φυσικών πόρων

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή – ο ρόλος της διαχείρισης των φυσικών πόρων στην ισορροπία των οικοσυστημάτων. Διαδικασίες διαχείρισης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης και επεξεργασίας. Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί και υλικοί φυσικοί πόροι, περιγραφή, εκμετάλλευση και συνδεόμενα περιβαλλοντικά θέματα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 72
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 32
Σύνολο Μαθήματος 128

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω γραπτής εξέτασης στην Ελληνική Γλώσσα. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης κειμένου.

Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

 • Βλάχου Α. Περιβάλλον και φυσικοί πόροι: Οικονομική θεωρία και πολιτική. Τόμος Α’, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2001.
 • Camp & Daugherty. Διαχείριση Φυσικών Πόρων, εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 1997.
 • Γεωργόπουλος Α. Γη: ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998.
 • Wright, Richard T., Περιβαλλοντική επιστήμη: προς ένα βιώσιμο μέλλον. Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου, 2013 
 • Βαβίζος Γ.   & Κ. Ζαννάκη, Οικολογική Θεωρία και Πράξη στις Περιβαλλοντικές Μελέτες: χλωρίδα, πανίδα και οικοσυστήματα, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1998.

Ξενόγλωσση

 • Chiras D.D., Reganold J.P. and Owen O.S. Natural resources conservation. Prentice Hall, N. Jersey 2002.
 • Henry G. & G. Heinke. Environmental Science and Engineering, 2nd ed., Prentice-Hall, 1996.
 • Cunningham-Saigo. Environmental Science: a global concern, 6th ed., McGraw-Hill, 2001.
 • Enger & Smith. Environmental Science: a study of interrelations, 7th ed., McGraw-Hill, 2000.
 • Wright T. & Nebel J. Environmental Science: towards a sustainable future” 7th ed., Prentice Hall, 2000.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Natural Resources Policy Research
 • Agriculture and Natural Resources
 • Natural Resources Research
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik