Διοίκηση και Οργανωσιακή Συμπεριφορά


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03232

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Αγωγή Καταναλωτή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Επιστημονική Περιοχή & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανεξάρτητα από τον τύπο του οργανισμού ο ανθρώπινος παράγοντας έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην οργανωσιακή απόδοση. Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι η απόδοση ενός οργανισμού (δημοσίου ή ιδιωτικού) καθορίζεται τόσο από τις αποφάσεις σχετικά με την πολιτική για τους εργαζόμενους όσο και από τη συμπεριφορά τους. Αυτό θα επιτευχθεί τόσο μέσα από τη θεωρία όσο και από την πρακτική. Η μελέτη των διαφόρων μοντέλων συμπεριφοράς και οι επιπτώσεις τους στο οργανωσιακό management ενδυναμώνει την ιδέα ότι μόνο μέσα από την καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και των εργαλείων του management μπορεί ένας οργανισμός να δώσει ώθηση στην απόδοση του.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών Μάρκετινγκ

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη προσέγγιση της οργανωσιακής συμπεριφοράς και της διοίκησης, Δυναμική των ομάδων, Εργασιακή Ικανοποίηση & απόδοση, Κατανομή Καθηκόντων, Στελέχωση Οργανισμών, διοίκηση με Στόχους (MBO), Διαδικασίες Ποιότητας και Αποτελεσματικότητα, Διαχείριση Αλλαγών και Διαχείριση Συγκρούσεων, Ηγεσία, Βιώσιμη Ηγεσία

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 66
Πρακτική Εφαρμογή 35
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις (70%) και γραπτή εργασία (30%). Το θέμα της εργασίας θα πρέπει να βασίζεται σε μια θεματική ενότητα του μαθήματος ενώ θα πρέπει να παρουσιαστεί η εργασία – μελέτη από τους φοιτητές

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία που δίνεται στο μάθημα είναι ενδεικτική και βοηθά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όχι μόνο να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα το σκοπό του μαθήματος. Επιπρόσθετα παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατα άρθρα μέσα από το e-class του μαθήματος πάνω στο αντικείμενο του μαθήματος.

 • Academy of Management Review
 • Journal of Management
 • Journal of Managerial Psychology
 • Human Resource Development Review
 • Human Resource Development Quarterly
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik