Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ειδικά Θέματα Εφοδιαστικής


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ2601

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας?
 • Σημασία Ποιότητας για τον Καταναλωτή και την Οικονομία γενικότερα
 • Πρακτικές ποιότητας που υιοθετούν οι επιχειρήσεις διεθνώς και πιστοποιητικά ποιότητας
 • Εφοδιαστική και Περιβάλλον (Green Logistics)
 • Διαχείριση Επιστρεφομένων και Ανάστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα (Reverse Logistics)
 • Κλαδική Εφοδιαστική Ανάλυση : Αγροτικός Τομέας, Εμπορική Ναυτιλία, Φάρμακα, Καταναλωτικά Προϊόντα, Ρούχα-Υποδήματα, Αυτοκίνητα,
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management) στο νέο περιβάλλον της Εφοδιαστικής
 • Συνδυασμένα μέσα μεταφορών
 • City Logistics - Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ειδικών θεμάτων της Ποιότητας σε σχέση με τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στο νέο οικονομικό περιβάλλον και της Εφοδιαστικής, και πιο συγκεκριμένα το θεωρητικό πλαίσιο της σχέσης της Εφοδιαστικής Επιστήμης με το Περιβάλλον, τη Δημόσια Διοίκηση, τις επιστροφές προϊόντων και της εφαρμογής της σε διάφορους κλάδους της Οικονομίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • να πληροφορηθεί για το περιεχόμενο και στόχους της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον
 • να μάθει για τις ιδιαιτερότητες στις διαδικασίες μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων και σε διάφορους άλλους κλάδους
 • να αντιλαμβάνεται την έννοια και σημασία του αποθέματος και να γνωρίζει τις βασικές αρχές και πρακτικές αγορών
 • να κατανοεί τη σημασία και πρακτικές διαχείρισης στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα
 • να γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες των αστικών εμπορευματικών μεταφορών (citylogistics) και τις πρακτικές Logistics στο δημόσιο τομέα
 • να αναγνωρίσει τη σημασία της ποιότητας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις και την οικονομία
 • να αντιλαμβάνεται την έννοια του ανταγωνισμού ανάμεσα σε προϊόντα και επιχειρήσεις
 • να κατανοεί την έννοια της ποιότητας και να πληροφορηθεί σχετικά με τις πρακτικές υιοθέτησης της από τις επιχειρήσεις

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Διαδραστική διδασκαλία - αλληλεπίδραση 30
Ομαδική εργασία σε μελέτη περίπτωσης 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει

 • θέματα ανάπτυξης βασιζόμενα στις διάφορες θεωρίες
 • κριτική ανάλυση σε μελέτες περίπτωσης μέσω της μελέτης έγκυρων εκπαιδευτικών πηγών που σχετίζονται άμεσα με τις διδακτικές ενότητες που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος.
 • Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι:
  • Oρθότητα και επιστημονική τεκμηρίωση απαντήσεων
  • Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης εννοιών και όρων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος
  • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών<l/i>
  • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
  • Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου
  • Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Μαλινδρέτος, Γ. (2015), Εφοδιαστική Αλυσίδα, Logistics και Εξυπηρέτηση Πελατών, Κάλλιπος, ISBN 978-960-603-486-2.
 • Σιφνιώτης, K. (1997). Logistics Management, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Eκδόσεις Σταμούλη.
 • Chopra, S. andMeindl, P. (2001), Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Organization., Prentice-Hall Inc. New Jersey, USA. ISBN 0-13026465-2.
 • Christopher, M. (1998), Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks, Second Edition. Prentice Hall – Financial Times-Pearson Education Ltd. ISBN13: 978-0-273-681176-2.
 • Lambert, D. (2004), The Eight Essential Supply Chain Management Processes. Supply Chain Management Review.
 • Roberts C.M. (2006), Radio Frequency identification (RFID), Computers and security, Vol 25, p. 18-26.
 • Rushton, A. & Oxley, J. (1998), Handbook of Logistics and Distribution Management, Cranfield Institute of Technology, London: Kogan Page Ltd. ISBN 0 74 94 0588-.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Journal of Business Logistics - Wiley Online Library
 • The International Journal of Logistics Management - Emerald Insight
 • Logistics Research - a SpringerOpen journal
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik