Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο και την Οικογένεια


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ4900

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα ανασκοπηθεί η θεωρία και η έρευνα γύρω από τα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους. Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση και κριτική αξιολόγηση πρακτικών μεθόδων και στρατηγικών για τη βελτίωση της συμπεριφοράς και την ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και εφήβων στο σχολείο και την οικογένεια. Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω: Εννοιολογικές διασαφήσεις, κριτήρια αξιολόγησης των προβλημάτων συμπεριφοράς, αιτιολογικές θεωρίες, ταξινομικά συστήματα, συναισθηματικές διαταραχές, σχολικός εκφοβισμός, επιθετικότητα και θυμός, οικολογική αντίληψη της συμπεριφοράς, αξιολόγηση προβλημάτων συμπεριφοράς, ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στην αντιμετώπιση των δυσκολιών στη συμπεριφορά, ανάλυση της συμπεριφοράς, σχολική διαμεσολάβηση, επίλυση προβλήματος, κλίμα της τάξης, Συναισθηματική Νοημοσύνη, επικοινωνία, η φιλία και η επίδρασή της στη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων, ανάπτυξη της φιλίας στο σχολικό περιβάλλον, συμβουλευτική και υποστήριξη οικογένειας, ανάπτυξη μεθόδων επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερώσει τους φοιτητές σε θέματα που αφορούν σε αποτελεσματικές πρακτικές ανίχνευσης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών και εφήβων στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνονται και να εκτιμούν τη δυσκολία στον ορισμό των προβλημάτων συμπεριφοράς και πώς ο τρόπος που ορίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς επηρεάζει το είδος των στρατηγικών πρόληψης, παρέμβασης και υποστήριξης στο σχολείο και την οικογένεια
 • εκτιμούν τη σχέση μεταξύ της πρόληψης, της αναγνώρισης και της έγκαιρης παρέμβασης
 • κατανοούν την αλληλεξάρτηση παραγόντων που εξηγούν τα προβλήματα συμπεριφοράς
 • εξετάζουν τις ψυχολογικές θεωρίες που ερμηνεύουν την ανάπτυξη της συμπεριφοράς
 • κατανοούν τη συμπεριφορά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη μέσα από μία συστημική και οικολογική προσέγγιση
 • αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τους προστατευτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη της ψυχοκοινωνικής ανθεκτικότητας των παιδιών και εφήβων
 • κατανοούν και να εκτιμούν τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και κοινότητας στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών και των νέων
 • αξιολογούν κατάλληλες μεθόδους αναγνώρισης και αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια
 • σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας γνωστικές, συμπεριφορικές και οικοσυστημικές τεχνικές
 • αυτο-αξιολογούνται και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη
 • συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας
 • παίρνουν αποφάσεις και να λύνουν προβλήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, βιωματικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες, μελέτες περίπτωσης, μελέτη και επεξεργασία βασικής επιστημονικής αρθρογραφίας, επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης νέων με μαθησιακές δυσκολίες.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας/Αρθρογραφίας 20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 18
Ομαδική- βιωματική άσκηση στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης 13
Αυτοτελής μελέτη 38
Εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική 4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 6
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Αγγλική.
Οι φοιτητές αξιολογούνται με (α) γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού) ή (β) γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του τελικού βαθμού). Οι φοιτητές Erasmus αξιολογούνται με εργασία (100% του τελικού βαθμού).
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σύντομης απάντησης που αναφέρονται είτε στη θεωρία είτε σε μελέτες περίπτωσης.
Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή αναφορά 600 έως 800 λέξεων και προφορική παρουσίαση στην τάξη επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει σύντομη γραπτή βιβλιογραφική ανασκόπηση 3000- 3500 λέξεων θέματος δικής τους επιλογής από προτεινόμενα θέματα από το χώρο της ψυχολογίας της μάθησης και της επικοινωνίας καθώς και προφορική παρουσίαση στην τάξη.
Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Dowling, E. & Osborne, E. (2001). Η οικογένεια και το σχολείο: μια συστηματική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα. Αθήνα : Gutenberg (Mετάφραση Ι. Μπίμπου – Νάκου).
 • Sutton, C. (2003). Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων: μια διεπιστημονική προσέγγιση αξιολόγησης και παρέμβασης. Αθήνα: Σαββάλας (Mετάφραση Π. Ψαρράκη, Επιμέλεια Μ. Παυλίδου).
 • Χρηστάκης, Κ. (2012). Το παιδί και ο έφηβος στην οικογένεια και στο σχολείο: θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. Αθήνα: Γρηγόρης.
-Προτεινόμενη βιβλιογραφία για φοιτητές Erasmus
 • Cross, M. (2004). Children with emotional and behavioural difficulties and communication problems: there is always a reason. London New York: Jessica Kingsley Publishers.
 • Mennuti, R. B., Freeman, A. & Christner, R. W. (2006). Cognitive-behavioral interventions in educational settings: a handbook for practice. New York London: Routledge.
 • Rice, F. P. (1997). Child and adolescent development. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Ψυχολογία
 • Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
 • Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού
 • Παιδαγωγικός Λόγος
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik