Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03211

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Τοπική Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τους φυσικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων (οικισμών, πόλεων, περιφερειών, κρατών) και να τους καταστήσει ικανούς να αξιολογήσουν εάν ένας τόπος (οικισμός, πόλη, περιφέρεια, κράτος) έχει τη δυνατότητα να γίνει βιώσιμος και με ποιόν τρόπο. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να καταστούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ικανοί να μπορούν να ερευνήσουν περαιτέρω και να παρουσιάσουν τα εν λόγω θέματα.

Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και στον κόσμο σε ό,τι αφορά θέματα  του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στην αξιοποίηση του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ενός τόπου.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Προστασία του φυσικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος. Η προστασία και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως αρωγός βιώσιμης ανάπτυξης των τόπων: μελέτες περίπτωσης. Άυλες Μορφές Πολιτισμού και Ανάπτυξη. Πολιτισμικό περιβάλλον και προσωπικότητες. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Ανάπτυξη. Τα αρχαιολογικά πάρκα ως μοχλός βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης: μελέτες περίπτωσης. Η σημασία του φυσικού υπόβαθρου ενός τόπου. Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτισμικού Περιβάλλοντος σε Πόλεις. Πολιτιστικές Διαδρομές και Φυσικό Στοιχείο. Φυσικές Διαδρομές στην Πόλη: μελέτες περίπτωσης. Το Ελληνικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 30
Ασκήσεις 31
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Παράδοση εργασιών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αραβαντινός, Αθ. (1997) "Πολεοδομικός Σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου", Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
 • Ντόρα Ν. Κόνσολα (1995) “Η Διεθνής προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, εκδ.Παπαζήση, 1995
 • Τρόβα Ε. (1992) “Η έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Σύνταγμα του 1975/86”, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα
 • Στεφάνου Ι. (1985) “Η έννοια του μνημείου και η ιδεολογία προστασίας του”, εκδ.ΕΜΠ
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002) «Οικοδομώντας την Ευρώπη των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πολιτισμός», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός», Υπουργείο Πολιτισμού. www.hellaskps.gr/Index2htm 
 • Μητούλα Ρ. (2007) «Η πολιτιστική διάσταση του περιβάλλοντος», συμμετοχή στην έκδοση τόμου με θέμα: “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2007: Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”, Ετήσια Έκδοση για την Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος, εκδ. ΜΕΔΕΩΝ, σελ. 58-66, Αθήνα
 • Μητούλα Ρ. (2009) «Λόγοι που συνέβαλλαν στην Υποβάθμιση και τη Μείωση του Πρασίνου στις Ελληνικές Πόλεις» συμμετοχή στην έκδοση τόμου με θέμα: “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2001: Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”, Ετήσια Έκδοση για την Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος, εκδ. ΜΕΔΕΩΝ, Αθήνα

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Στεφάνου Ι., Παταργιάς Π., Μητούλα Ρ. (2001) “Η ανάπλαση στο Γκαζοχώρι. Μια ευκαιρία δημιουργίας τρίτου πόλου στο κέντρο της Αθήνας και αναβάθμισης των Δυτικών Περιοχών”, Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΟ, σελ. 22-32, τεύχος Α/2001, Θεσ/νίκη
 • Μητούλα Ρ. (1999) “Η προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς ως παράγοντας διατήρησης της Φυσιογνωμίας των Πόλεων”, Περιοδικό ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, σελ. 67-71, τεύχος 72
 • Μητούλα Ρ., Παταργιάς Π., Πουλούδης Αλ. (2002) «Η φυσιογνωμία των πόλεων αναδεικνύεται με την ένταξη των αρχαιολογικών μνημείων στο περιβάλλον τους. Η περίπτωση της Αθήνας», Περιοδικό ΤΟΠΟΣ, 17ο τεύχος, ενότητα "Πράξη και Πολιτικές"
 • Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ. (1999) “Sustainable development and the physiognomy of the city”, Proceedings for the International Conference: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SPATIAL PLANNING IN THE EUROPEAN TERRITORY- PROSPECTS FOR THE 21ST CENTURY IN THE EUROPEAN UNION, ITS MEMBER STATES, THE BALKANS AND THE BLACK SEA COUNTRIES, Laboratory for Spatial Planning and Urban Development, N.T.U.A., Athens, 13-16 May 1999
 • Μητούλα Ρ., Μπαλέρμπας Αθ. (2002) "Η Πολιτιστική Κληρονομιά στο Αστικό Περιβάλλον της Αθήνας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004", Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: "HAZARDS AND MODERN HERITAGE - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ", Ρόδος 3-5/4/2002
 • Mitoula R., Balerbas Ah. (2004) «Connecting the Roman and Byzantine times with modern city life: a tool against the Globalisation of the city of Athens», Proceedings of the III International Conference “The architecture of in-difference, Arquitectura 3000 (Mind, Land & Society), Barcelona, Spain, 30 June – 3 July 2004
 • Stefanou J., Mitoula R., Balerbas Ath (2004) “The unification of the Athens archaeological sites leads to the emergence of its physiognomy”, International Conference on Future Vision and Challenges for Urban Development, Housing & Building Research Center, 20-22 December 2004, Cairo, Egypt
 • Patargias P., Mitoula R. (2004) «Athens metro contribution to atmospheric pollution reduction traffic and environmental improvement», Proceedings of the 10th International Conference on Urban Transport and the Environment in the 21th Century “Urban Transport 2004”, Wessex Institute of Technology, 19-21 May 2004, Dresden, Germany
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik