Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ4801

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Η έννοια της δημιουργικότητας και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της.
 • Αξιολόγηση της δημιουργικότητας.
 • Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο σχολείο.
 • Το δημιουργικό σχολικό κλίμα, ο δημιουργικός εκπαιδευτικός, η δημιουργική διδασκαλία και η διδασκαλία για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
 • Προγράμματα για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητάς τους.
 • Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσω του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας.
 • Σχολικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος επιδιώκεται να έχουν κατανοήσει και να είναι σε θέση να προσεγγίζουν με κριτικό τρόπο τις κύριες θεωρίες και την επιστημονική έρευνα σχετικά με τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση.
 • Οι φοιτητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να εκπονούν δραστηριότητες και να εφαρμόζουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Εκπόνηση ομαδικών ή ατομικών εργασιώ 34
Προσωπική Μελέτη 55
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Γραπτή Εργασία
 • Προφορική Εξέταση
 • Δημόσια Παρουσίαση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Gregerson, M.B., Snyder, H.T. & Kaufman, J. C. (Eds.). (2012). Teaching creativity, Springer Science & Business Media.
 • Sternberg, R.J. & Williams, W.M. (1996). How to develop student creativity. ASCD.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik