Κοινωνική Οικονομία


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03215

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Τοπική Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση των διαφόρων εννοιολογικών διαστάσεων της Κοινωνικής Οικονομίας προκειμένου να αναδειχθεί ο επιχειρηματικός και κοινωνικής βάσης χαρακτήρας της. Γίνεται συζήτηση για την παρούσα κατάσταση και την ανάπτυξη και εφαρμογή της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, ώστε να υπάρξει σφαιρική κατανόηση του όρου. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στην τοπική κοινωνία και γίνεται περιγραφή για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη βιωσιμότητα των κοινωνικών θέσεων εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να αναλύει:

 • τις επιδράσεις στην κοινωνία από την εφαρμογή των κοινωνικών προγραμμάτων,
 • την εξελικτική πορεία των προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας και δυνατότητες υλοποίησης,
 • τις προϋποθέσεις και δυνατότητες ανάπτυξης και βιωσιμότητας των κοινωνικών προγραμμάτων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία 
 • Ομαδική Εργασία 
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Παρουσίαση των διαφόρων εννοιολογικών διαστάσεων της Κοινωνικής Οικονομίας προκειμένου να αναδειχθεί ο επιχειρηματικός και κοινωνικής βάσης χαρακτήρας της. 
 • Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας. 
 • Συγκριτική περιγραφή της παρούσας κατάστασης και της ανάπτυξης και εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. 
 • Εξέταση του ρόλου της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανάπτυξη «προσωπικών υπηρεσιών» προς άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και άλλες ομάδες της τοπικής κοινωνίας.
 • Καταγραφή των προοπτικών του χώρου και προτάσεις για βασικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την βιωσιμότητα των κοινωνικών θέσεων εργασίας.
 • Εταιρείες Λαϊκής Βάσης, Ταμεία αλληλοβοήθειας, συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές τράπεζες. 
 • Αρχές του συνεργατισμού. Ιστορική εξέλιξη του συνεταιρισμού.  
 • Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. 
 • Σχέδιο νόμου. 
 • Συνεταιρισμοί και Ε.Ε. Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση. 
 • Συνεταιριστική Νομοθεσία.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση powerpoint στη διδασκαλία Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασίας 45
Αυτοτελής μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 1. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
  • Ερωτήσεις κρίσεως  σύντομης απάντησης
  • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 2. Γραπτή εξέταση (20%)στο μέσο των διαλέξεων με ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 3. Γραπτή εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ziomas D., Ketsetzopoulou M. & Bouzas N. (2001), “Social Enterprises responding to welfare needs” The Emergence of Social Enterprises, London. Routledge.
 • Lloyd P., Granger B. & Shearman C. (1999), the third System, Employment and Local Development, Vol. 3- Tools to Support the Development of the Third System, University of Liverpool – UK., University of Paris – France & Manchester – UK.
 • Mertens S. (1999), Nonprofit Organizations and Social Economy: Two Ways of Understanding the Third Sector”, Annals of Public and Co-operative Economics, vol. 70, 3, pp. 501-20.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Social Economics ISSN: 0306-8293
 • American Journal of Applied Sciences, Impact Factor: 0.351, Science Publications
 • Cities, ELSEVIER
 • Journal of Behavioral and Experimental Economics, ELSEVIER
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik