Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα


 

Προπτυχιακό | 8ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ1001

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Ο τρίτος τομέας ως τομέας κοινωνικής δικαιοσύνης. Αλληλεγγύη και εθελοντισμός: μοχλοί κοινωνικής δράσης τον 21ο αιώνα. Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας: αξίες, αρχές, κατηγοριοποίηση, χαρακτηριστικά. Προϋποθέσεις ανάπτυξης φορέων κοινωνικής οικονομίας και παράγοντες επιτυχίας. Καινοτόμες τάσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας: η ανάδυση των συνεταιρισμών νέας γενιάς και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Εγχειρήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας: κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Πολιτικές για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Σχεδιασμός και οργάνωση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σκοπός του μαθήματος είναι η έρευνα και η μελέτη των συνεργατικών οικονομικών δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα και η διερεύνηση του ρόλου τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν και να αναλύουν τη φύση των φορέων κοινωνικής οικονομίας.
 • Αξιολογούν τη συμβολή των φορέων κοινωνικής οικονομίας στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για τον σχεδιασμό και την οργάνωση επιχειρηματικών σχημάτων που βασίζονται στη συλλογικότητα και τη συνεργασία.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 33
Ασκήσεις μελέτης περίπτωσης (case study) μέσα στην τάξη 6
Αυτοτελής μελέτη 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στην ελληνική και αγγλική 47
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Παπαγεωργίου, Κ. (2004). Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία. Αθήνα: Αθ. Σταμούλης.
 • Κυριακίδου, Ο. & Σαλαβού, Ε. (2014). Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αθήνα: Rosili.
 • Parnell, E. (2000). Επανεφεύρεση των συνεταιρισμών. Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα. Mετάφραση: Μ. Φεφές, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στοχαστής.
 • Borzaga, C. & Defourny, J. (Eds.) (2004). The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • International Journal of Social Economics
 • International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation
 • Journal of Social Entrepreneurship
 • Review of Social Economy
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik