Ξένη Γλώσσα


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΞΓ0200

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην εκάστοτε γλώσσα.

Περιγραφή

Διαφοροποιείται αναλόγως με τη γλώσσα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα διαφοροποιούνται αναλόγως με την γλώσσα. Σε γενικές γραμμές, ο φοιτητής αναμένεται:

 • να αποκτήσει, να εμβαθύνει και να διευρύνει προαποκτηθείσες και νέες γνώσεις στην εκάστοτε γλώσσα
 • να εξοικειωθεί με την αλλόφωνη βιβλιογραφία που σχετίζεται άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
 • να εκπονήσει μια ακαδημαïκή εργασία στην ξένη γλώσσα σε θέμα σχετικό με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία, ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων, προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Εργασία σε διεθνές αλλά και διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: 

 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Παραδόσεις στην τάξη
 • Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση προγράμματος παρουσιάσεων Power Point κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (email)
 • Χρήση οπτικοαουστικών μέσων (Βίντεο, CD)

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Διαφοροποιείται αναλόγως με τη γλώσσα. (γραπτή εξέταση, εργασίες γραπτές/ προφορικές, παρουσιάσεις, κλπ.)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • Διαφοροποιείται αναλόγως με τη γλώσσα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik