Μακροοικονομική Ανάλυση


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03106

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου - υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα:Γνώσεις εισαγωγής Μικροοικονομικής ανάλυσης

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών θεωριών. Οι θεωρίες αυτές συμπληρώνονται από παραδείγματα και παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι θεωρίες αυτές εφαρμόζονται στην οικονομική πολιτική που ασκεί το κράτος. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται η επίδραση της οικονομικής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία 
 • Ομαδική Εργασία 
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη μακροοικονομική. Μακροοικονομικοί δείκτες. Το υπόδειγμα ανάπτυξης του Solow. Υποδείγματα ανάπτυξης με επικαλυπτόμενες γενεές. Νέα θεωρία οικονομικής ανάπτυξης. Η θεωρία του πραγματικού οικονομικού κύκλου. Το παραδοσιακό Κεϋνσιανό υπόδειγμα. Πολλαπλασιαστές. Από την Μικροοικονομική θεωρία στη Μακροοικονομική ανάλυση. Η θεωρία της κατανάλωσης. Η θεωρία των επενδύσεων. Ανεργία και Αγορά Εργασίας. Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοοικονομικό Σύστημα. Πληθωρισμός και νομισματική πολιτική. Ορθολογικές Προσδοκίες. Μακροοικονομική Προσαρμογή. Δημοσιονομικά ελλείμματα και δημοσιονομική πολιτική. Εφαρμογές.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι κατά βάση θεωρητικός και συνδυάζεται με γραπτές ασκήσεις που είναι υποχρεωτικές και παραδίδονται σε τακτές ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που ορίζονται από τον διδάσκοντα ανάλογα με τη ροή του μαθήματος και εργασία που παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση powerpoint στη διδασκαλία Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή εργασίας 30
Αυτοτελής μελέτη 46
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ο συνολικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως το άθροισμα: α) του 60% του βαθμού του τελικού διαγωνίσματος, β) του 30% του βαθμού της εργασίας και γ) του 10% της συνολικής παρουσίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία προς μελέτη:

<
 • Κώττη Γ., και Κώττη Α., «Σύγχρονη Μακροοικονομική» Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα 2000.
 • Dorman, P. (2014). Macroeconomics: A fresh start. Heidelberg, Springer Publications
 • Begg D., Dornbush R. and Fischer S, (1999), «Εισαγωγή στην Οικονομική», τόμος Β’ σε μετάφραση από τις εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Begg D., Dornbush R. and Fischer S, (1997), «Economics», McGraw Hill, New York.
 • Hagendorn J., (1995), «Modern Economics», Prentice Hall, New York.
 • Κώττη Γ., (1996), «Οικονομικά για όλους», Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα.

Επιπλέον βιβλιογραφία:

 • Abel, A. Bernanke, B. and Croushore, D. (2010), «Μακροοικονομική» Τόμος Α΄ και Β΄ σε μετάφραση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Κώττη, Α και Γ. Κώττης, (2001), «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Barro R., and Grilli V., (1994), «European Macroeconomics», Macmillan Press, New York.
 • Hall R. and Taylor J.,  (1998), «Macroeconomics», Norton, New York.
 • Romer D., (2001), «Advanced Macroeconomics», McGraw Hill, New York.
 • Mankiw N.G., (2004), «Μακροοικονομική Θεωρία», τόμος Α΄ και Β΄ σε μετάφραση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Αρθογραφία:

 • Barro R.J., (1974), «Are Government Bonds Net Wealth?», Journal of Political Economy, 82, pp. 1095-1117.
 • Barro R.J., (1987), «Government Spending, Interest Rates, Prices and Budget», Journal of Monetary Economics, 20, pp. 221-247.
 • Becker G., Murphy K.M. and Tamura R., (1990), «Human Capital Fertility and Economic Growth», Journal of political Economy, 98, pp. S12-S37.
 • Cass D., (1965), «Optimum Growth in a Aggregative Model of Capital Accumulation», Review of Economic Studies, 32, pp.233-240.
 • De Long J.B., (1988), «Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment», American Economic Review, 78, pp. 1138-1154.
 • Diamond P.A., (1965), «National Debt in a Neoclassical Growth Model», American Economic Review, 55, pp. 1126-1150.
 • Ramsey F.R., (1928), «Α Mathematical Theory of Saving», Economic Journal, 38, pp. 543-559.
 • Solow R., (1956), «A Contribution to the Theory of Economic Growth», Quarterly Journal of Economics, 70, pp. 65-94.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik