Μεθοδολογία έρευνας - Στατιστική


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1223-4221

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού υποβάθρου - υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Εισαγωγή στην επιστημονική εργασία. Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας. Μορφές δεδομένων. Ταξινόμηση στατιστικών δεδομένων. Δειγματοληψία. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. Βιβλιογραφική επισκόπηση. Ανάλυση των επιστημονικών κειμένων, καθώς και οι τρόποι αναζήτησης πηγών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Οδηγίες συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας και των βιβλιογραφικών αναφορών και δευτερογενών δεδομένων. Καταγραφή βιβλιογραφίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων. Κωδικοποίηση δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων. ΚαταχώρησηΠαρουσίαση δεδομένων. Βασικοί ορισμοί και στατιστικό υπόβαθρο. Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Ανάλυση συσχέτισης. Έλεγχοι για τη διαφορά των μέσων. ANOVA. Διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Εκτίμηση Υποδειγμάτων. Εφαρμογές με χρήση H/Y. Δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων (STATA). Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας. Συγγραφή μελέτης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο αντικείμενο της μεθοδολογίας έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Ειδικότερα, στο μάθημα οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε δράσεις αναλυτικής ικανότητας ώστε να αντιλαμβάνονται πώς να αποκτούν και να κρίνουν τα ποσοτικά δεδομένα, να διατυπώνουν ερευνητικές υποθέσεις και να επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης αυτών χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο λογισμικό πρόγραμμα.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη-συγγραφή εργασίας 50
Ασκήσεις 60
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου και ασκήσεις κατά τη διάρκεια αυτού.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Babbie, Ε. (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, σε μετάφραση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  • Σιάρδος, Γ. (2005), Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
  • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005), Πως γίνεται μία επιστημονική εργασία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  • Ψαρρού Μ. Κ., Ζαφειρόπουλος Κ. (2001) Επιστημονική Έρευνα, Εκδόσεις Γ. Δάρδανος - Κ. Δάρδανος Ο.Ε., Αθήνα.
  • Νόβα-Καλτσούνη Χ. (2006) Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας Στις Κοινωνικές Επιστήμες Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση του Spss 13, Γ. Δάρδανος - Κ. Δάρδανος Ο.Ε., Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik