Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1223-4114

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: - Γενικού υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα: --

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: Σχεδιασμός έρευνας, μέθοδοι έρευνας, ερευνητικός πληθυσμός και μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων. Ποιοτική έρευνα. Ποσοτική έρευνα. Περιγραφική στατιστική. Επαγωγική στατιστική Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. Ανάλυση και σχολιασμός ερευνητικών αποτελεσμάτων. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό έρευνας, την ηθική και δεοντολογία της επιστημονικής έρευνας, την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • επιλέγουν μεθόδους έρευνας, να διατυπώνουν και να απαντούν σε ερευνητικά ερωτήματα
 • προετοιμάζουν σχέδια έρευνας
 • αναγνωρίζουν ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
 • διενεργούν διαφορετικές ποσοτικές αναλύσεις
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν σχέδια ποιοτικής έρευνας
 • γράφουν μια επιστημονική εργασία

Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει δεξιότητες στους παρακάτω τομείς:

 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Συνεργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση βιβλιογραφίας
 • Αυτοαξιολόγηση
 • Διαχείριση χρόνου
 • Αυτόνομη εργασία
 • Χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης
 • Ερμηνεία στατιστικών αποτελεσμάτων, πινάκων και γραφημάτων

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός ερευνητικών προτάσεων
 • Προαγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, ασκήσεις σε μικρές ομάδες, μελέτη και επεξεργασία επιστημονικής αρθρογραφίας.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Συγγραφή εργασίας 50
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας/αρθρογραφίας 50
Αυτοτελής μη καθοδηγούμενη μελέτη και ανατροφοδότηση 50
Εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική 20
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Αγγλική.

Οι φοιτητές αξιολογούνται με: (α) γραπτό σχέδιο ποιοτικής έρευνας έκτασης 1000 λέξεων (40% του τελικού βαθμού) και (β) συγγραφή επιστημονικού άρθρου με ποσοτική έρευνα έκτασης 2000 λέξεων (60% του τελικού βαθμού).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών των φοιτητών βασίζονται στα διεθνή κριτήρια αξιολόγησης της επιστημονικής έρευνας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές. Ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης των φοιτητών παρέχεται με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Eco, U. (2001). Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα: Νήσος.
 • Ρούσσος, Π., & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: Τόπος.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2012). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Ψυχολογία
 • Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Διάλογοι!
 • Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
 • British Journal of Educational Psychology
 • Dyslexia
 • Educational Psychology
 • International Journal of School and Educational Psychology
 • Journal of Learning Disabilities
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik