Μουσειακή εκπαίδευση


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1223-4232

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου/ Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το μάθημα προσεγγίζει την έννοια της μουσειακής εκπαίδευσης υπό το πρίσμα σύγχρονων επιστημολογικών προσεγγίσεων για την επικοινωνία και τη μάθηση και στη συνέχεια προσφέρει τα μεθοδολογικά εργαλεία για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων παιδαγωγικής του ελεύθερου χρόνου στα μουσεία. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να εξοικειωθούν με την εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων μέσα από επισκέψεις σε μουσεία και την παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής με:

 • Τις βασικές ομάδες κοινού των μουσείων και τα χαρακτηριστικά τους,
 • Το αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής,
 • Τις έννοιες «τυπική εκπαίδευση», «μη τυπική εκπαίδευση», «άτυπη μάθηση»
 • Τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην έννοια της μάθησης
 • Τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης και τα διαφορετικά στυλ μάθησης
 • Τις βασικές αρχές επικοινωνίας μουσείων και ομάδων κοινού,
 • Τους κύριους τύπους μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων εντός και εκτός μουσείου,
 • Τη βασική μεθοδολογία ανάπτυξης μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων εντός και εκτός μουσείου σε σχέση με συγκεκριμένες ομάδες κοινού,
 • Την έρευνα αξιολόγησης.

Γενικές Ικανότητες

 • Εξοικείωση με την έννοια του σύγχρονου μουσείου διεθνώς
 • Συνειδητοποίηση του αυξημένου παιδαγωγικού ρόλου του σύγχρονου μουσείου
 • Κατανόηση του ρόλου του μουσειοπαιδαγωγού στο σύγχρονο μουσείο
 • Κατανόηση των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση της σχέσης σχολείο – μουσείο, αλλά και αντίστροφα
 • Σχεδιασμός και διαχείριση μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων μέσα στη σχολική τάξη ή και εκτός αυτής
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και έκφρασης
 •  Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές απαιτήσεις

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: 

 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Συζήτηση
 • Επισκέψεις σε μουσεία
 • Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Διαδραστική διδασκαλία-αλληλεπίδραση 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 30
Προσωπική/μη καθοδηγούμενη μελέτη/συγγραφή εργασίας 45
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών γίνεται στα ελληνικά και βασίζεται:

(1) Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 50% της τελικής βαθμολογίας, λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου και αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις κριτικού αναστοχασμού εκ των οποίων πρέπει να απαντηθούν οι δύο (2).

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι:

 • Επιστημονική τεκμηρίωση απαντήσεων
 • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών
 • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
 • Οργάνωση σκέψης - Δομή και ποιότητα του γραπτού λόγου

 

(2) Στην υποχρεωτική εκπόνηση γραπτής εργασίας, η βαθμολογία της οποίας αντιστοιχεί στο 50 % του τελικού βαθμού.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών είναι:

 • η ποιότητα της δημόσιας παρουσίασης
 • η κριτική αξιοποίηση της βιβλιογραφίας
 • η πρωτότυπη σκέψη
 • η πληρότητα συμπερασμάτων και προτάσεων
 • η ορθότητα καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών
 • η δομή και η συνολική παρουσίαση της εργασίας
 • η σαφήνεια και η ποιότητα του γραπτού λόγου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Falk, J. and Dierking, L. (2000) Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. AltaΜira Press.
 • Gardner, G. (1983) Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
 • Hein, G. (1998) Learning in the Museum. London: Routledge.
 • Hooper-Greenhill, E. (2007) Museums and Education. Purpose, pedagogy, performance. London: Routledge.
 • Lord, B. (ed.) (2007) The Manual of Museum Learning. Lanham-New York-Toronto-Plymouth UK: AltaMira Press.
 • Βέμη, Μπ. & Νάκου, Ει. (Επιμ.) (2010). Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: νήσος. 
 • Νάκου, Ε. (2001) Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος.
 • Νικονάνου, Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική – Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Πατάκης.
 • Νικονάνου, Ν. και Κασβίκης, Κ. (επιμ.) (2008) Εκπαιδευτικά Ταξίδια στο Χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Αθήνα: Πατάκης.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Journal of Museum Education
 • Museumedu
 • Museum and society
 • Τετράδια Μουσειολογίας
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik