Νομισματικό και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03233

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Αγωγή Καταναλωτή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου - υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα:Γνώσεις μακροοικονομικής και μικροοικονομικής ανάλυσης

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ιδιαίτερα του τραπεζικού. Εξετάζεται η διαδικασία προσφοράς πόρων και των δυνατοτήτων που υπάρχουν για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης. Δίδεται έμφαση στη διασύνδεση της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης, όπως επίσης και στο ρόλο της χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης. Εξετάζονται, τέλος, η δομή, η εξέλιξη και οι τάσεις του διεθνούς του ευρωπαϊκού και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή - Στοιχεία Μακροοικονομικής Θεωρίας
 • Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 • Το Τραπεζικό Σύστημα
 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Οικονομική Ανάπτυξη
 • Χρηματοοικονομική Απελευθέρωση
 • Ανταγωνισμός και Αποτελεσματικότητα στο Τραπεζικό Σύστημα
 • Εξελίξεις στο Διεθνές και στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
 • Χρηματοπιστωτικό σύστημα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι θεωρητικός αλλά οι έννοιες συμπληρώνονται με παραδείγματα από την ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία. Το μάθημα συνδυάζεται με υποχρεωτικές γραπτές εργασίες που ορίζονται από τον διδάσκοντα ανάλογα με τη ροή του μαθήματος και παραδίδονται σε τακτές ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Συγγραφή εργασιών 35
Αυτοτελής μελέτη 36
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ο συνολικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως το άθροισμα (α) του 50% του βαθμού των τελικών γραπτών εξετάσεων, (β) του 50% του βαθμού των δύο γραπτών εργασιών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κορλίρας, Π. Γ. (2006), “Το Μακροοικονομικό Πλαίσιο” (Κεφάλαιο 2), “Το Νομισματοπιστωτικό Σύστημα” (Κεφάλαιο 3), “Οι Τράπεζες” (Κεφάλαιο 5), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Εκδ. Σμπίλιας, Αθήνα
 • Λώλος (2012), Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο μακροοικονομικό πλαίσιο, Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα, Η λειτουργία των τραπεζών, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, mimeo
 • Θωμαδάκης, Στ. και Μ. Ξανθάκης (1990), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Σάκκουλας, Αθήνα
 • Λώλος, Σ. (1999), Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση, Το ζήτημα της Χρηματοοικονομικής Απελευθέρωσης, Τάσεις και εξελίξεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, On the Structure of EU Financial System, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, mimeo
 • Beck, Th. (2012), Finance and growth - lessons from the literature and the recent crisis, prepared for the LSE Growth Commission, July 2
 • Hondroyiannis, G., Lolos, S. και E. Papapetrou (2005), “Financial markets and economic growth in Greece, 1986-1999, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15, 173-188
 • Arestis, P. (2005), Financial Liberalisation and the relationship between Finance and Growth, Working paper, Centre for Economic and Public Policy, University of Cambridge
 • Γιαννίτσης, Τ. (επιμ.) (1994), Απελευθέρωση αγορών και μετασχηματισμοί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, Παπαζήσης, Αθήνα
 • Τράπεζα της Ελλάδος (2003), “Η εξέλιξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος την τελευταία δεκαετία”, Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση 2003, Παράρτημα Κεφαλαίου IV, Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος
 • Louzis, D., Vouldis, A. και V. Metaxas (2010), Macroeconomic and Bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, Bank of Greece, Working Paper 118, September
 • Στουρνάρας, Γ. (2016), Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι παρεμβάσεις πολιτικής των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη, Oμιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην Εθνική Τράπεζα της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ, 23 Μαρτίου.
 • Γιαννίτσης, Τ. (1998), “Όρια και λειτουργίες της πιστωτικής πολιτικής στη διαδικασία της βιομηχανικής κρίσης”, στο Τ. Γιαννίτσης (επιμ.), Βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα
 • ΕΚΤ (2006), Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη
 • Issing, O. (1998), The European Central Bank at the eve of EMU, Speech delivered to the LSE European Society, London School of Economics (26 November), European Central Bank, Frankfurt

Επίσης, διάφορα άρθρα που διανέμονται κατά τη διάρκεια των παραδόσεων

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik