Ο ρόλος της Οικογένειας στην Ανάπτυξη του Παιδιού


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ6100

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην εξέταση της επίδρασης χαρακτηριστικών της οικογένειας σε διάφορες εκφάνσεις της ανάπτυξης του παιδιού. Το μάθημα τονίζει τις πρακτικές επιπτώσεις του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας στην ψυχοκοινωνική ανθεκτικότητα των μελών της καθώς και τις παρεμβάσεις για την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών. Τα παρακάτω θέματα αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος: οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, γονεϊκή τυπολογία, ποιότητα οικογενειακής ζωής, κοινωνική αποδοχή και απόρριψη, φιλία, αδελφικές σχέσεις, αναπηρία στην οικογένεια, γονεϊκή εμπλοκή και ανάπτυξη παιδιού. Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες και έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού και της οικογένειας όπως η Θεωρία του Δεσμού, προσεγγίσεις σχετικά με τους τρόπους διαπαιδαγώγησης των παιδιών, πατρότητα και μητρότητα, μεταβάσεις στην οικογενειακή ζωή, πηγές κοινωνικοποίησης στην οικογένεια, αδελφικός δεσμός, συμμαθητές και δάσκαλοι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη της γνώσης και κατανόησης γύρω από θέματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά της οικογένειας τα οποία επηρεάζουν τη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές των θεωρητικών προσεγγίσεων που διασαφηνίζουν εννοιολογικά το ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού εξηγώντας την επίδραση παραγόντων όπως είναι η γονεϊκή αυτεπάρκεια, και τυπολογία, η γονεϊκή εμπλοκή, οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας κα.
 • διακρίνουν και να εξηγούν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των παιδιών σε διαφορετικά οικογενειακά πλαίσια
 • εξετάζουν και να αξιολογούν τους μηχανισμούς διαμέσου των οποίων ο τρόπος λειτουργίας της οικογένειας επιδρά στην ανάπτυξη του παιδιού
 • εξετάζουν και να αξιολογούν κριτικά εμπειρικά ευρήματα που αφορούν στο ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού
 • κατανοούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη της οικογένειας
 • συνεργάζονται και να συμβάλουν ουσιαστικά στο πλαίσιο ομαδικών δραστηριοτήτων
 • διαχειρίζονται εποικοδομητικά την αυτοτελή μελέτη μέσα από τη χρήση των πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, βιωματικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες, μελέτες περίπτωσης, μελέτη και επεξεργασία βασικής επιστημονικής αρθρογραφίας.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας/Αρθρογραφίας 22
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 20
Ομαδική- βιωματική άσκηση στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης 13
Αυτοτελής μελέτη 40
Εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική 4
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Αγγλική.
Οι φοιτητές αξιολογούνται με (α) γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού) ή (β) γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του τελικού βαθμού). Οι φοιτητές Erasmus αξιολογούνται με εργασία (100% του τελικού βαθμού).
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σύντομης απάντησης που αναφέρονται είτε στη θεωρία είτε σε μελέτες περίπτωσης.
Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή αναφορά 600 έως 800 λέξεων και προφορική παρουσίαση στην τάξη επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει σύντομη γραπτή βιβλιογραφική ανασκόπηση 3000- 3500 λέξεων θέματος δικής τους επιλογής από προτεινόμενα θέματα από το χώρο της ψυχολογίας της μάθησης και της επικοινωνίας καθώς και προφορική παρουσίαση στην τάξη.
Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
 • Κυπριανός, Κ. (2007). Παιδί, οικογένεια, κοινωνία: ιστορία της προσχολικής αγωγής από τις απαρχές έως τις μέρες μας. Αθήνα: Gutenberg.
 • Τάνταρος, Σ. (επιμ.) (2011). Δυσκολίες μάθησης: αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και κλινικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο.
 • Τάνταρος, Σ. (επιμ.) (2011). Ανθρώπινη ανάπτυξη και οικογένεια. Αθήνα: Πεδίο.
 • Φθενάκης, Β. (2017). Η οικογένεια ως χώρος μάθησης. Αθήνα: Πατάκης.
-Προτεινόμενη βιβλιογραφία για φοιτητές Erasmus:
 • Bengtson, V. L. et al. (eds.) (2005). Sourcebook of family theory & research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Craig, W. (ed.) (2005). Childhood social development: the essential readings. Malden, MA: Blackwell.
 • Dunn, J. (2006). Children's friendships: the beginnings of intimacy. UK: Blackwell Publishing.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Ψυχολογία
 • Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
 • Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού
 • Παιδαγωγικός Λόγος
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik