Οικιακή Οικονομία και Πολιτισμός


 

Προπτυχιακό | 8ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ3403

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή. Η πολιτιστική διάσταση της Οικιακής Οικονομίας. Οικιακή Οικονομία και Ελληνικός Πολιτισμός: Ιστορία της Ελληνικής Διατροφής. Ελληνική Παραδοσιακή Διατροφή. Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός. Ενδυμασία: Ψυχολογική, κοινωνικο-οικονομική, αισθητική και περιβαλλοντική λειτουργία της Ενδυμασίας. Ιστορία της Ενδυμασίας. Ελληνική Παραδοσιακή Ενδυμασία. Ενδυμασία και Περιβάλλον, Ενδυμασία και Καταναλωτής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με την Οικιακή Οικονομία και τον Πολιτισμό
 • έχουν κατανοήσει τη στενή σχέση μεταξύ Οικιακής Οικονομίας και Πολιτισμού
 • έχουν εμπλουτίσει την ανθρωπιστική τους παιδεία
 • έχουν καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη και αναπτύξει την αισθητική τους
 • είναι σε θέση να διδάξουν τα θέματα αυτά στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αυτόνομη εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass)
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εκπαιδευτικές επισκέψεις-Βιωματικά μαθήματα 35
Αυτόνομη/Μη καθοδηγούμενη μελέτηΣυγγραφή εργασίας 35
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 35
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά (Αγγλικά για φοιτητές Erasmus)
Μέθοδοι αξιολόγησης:

  • Γραπτή τελική εξέταση της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης (100% του συνολικού βαθμού)
  • ή
  • Ατομική εργασία με δημόσια παρουσίαση (100% του συνολικού βαθμού)
  • Φοιτητές Erasmus: Εργασία (100% του συνολικού βαθμού)

   -Κριτήρια αξιολόγησης: Γνώσεις, Εκφραστική ικανότητα, Οργάνωση σκέψης, Ερευνητική ικανότητα, Κριτική και Συνθετική ικανότητα.

  Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Αλεξιάδης, Μ. (2008). Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου. Α. Καρδαμίτσα.
 • Γεωργιτσογιάννη, Ε. & Παντουβάκη, Σ. (2011). Ιστορία της Ενδυμασίας. Ο δυτικός κόσμος και η Ελλάδα από τους προϊστορικούς χρόνους ως την Αναγέννηση, Αθήνα: Διάδραση.
 • Δαββέτας, Δ. (2008), Μόδα και Μοντέρνα Τέχνη, Αθήνα: Ευρασία.
 • Ματάλα, Α., Grivetti, L., (2015). Διατροφή και πολιτισμός. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σ.Ε.Α.Β. www. kallipos.gr
 • Ματθαίου Α. (επιμ.) (2003): Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα: ΕΜΝΕ-Μνήμων.
 • Μερακλής Μ. (2004), Ελληνική Λαογραφία, Αθήνα: Οδυσσέας.
 • Παπαντωνίου, Ι. (2000). Η Ελληνική Ενδυμασία, Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
 • Georgitsoyanni, E. & Pantouvaki, S. (2011), “Culture and Fashion: Greek Designer Yannis Tseklenis, a Case Study”, in De Witt- Paul Al. & Crouch M. (ed.), Fashion Forward, Oxford, United Kingdom: Interdisciplinary Press : 153-164.
 • Laver, J. & de la Haye Α. (2002), Costume and Fashion: A Concise History, London: Thames and Hudson.
 • Matalas, A., Zampelas, A., Stavrinos, V., Wolinski, I. (2001), The Mediterranean Diet: Constituents and Health Promotion, Boston: CRC Press.
 • Payne, B., Winakor, G., Farrell- Beck, J. (2004), Ιστορία της Ενδυμασίας1, Αθήνα: Ίων
 • Rothstein, N. (ed.) (1992), Four Hundred years of Fashion in the Victoria and Albert Museum, London: V&A Publications.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Ενδυματολογικά
 • Costume: the Journal of The Costume Society
 • The Journal of Nutrition
 • The Research Journal of the Costume Culture
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik