Οικονομική της Περιφερειακής Ανάπτυξης


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ1501

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Η έννοια των Οικονομικών της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Οικονομικής Γεωγραφίας και Χωροταξίας. Κεντρική Διοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση. Τύποι Περιφερειών και στάδια ανάπτυξής τους. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ευρωπαϊκή Γεωγραφία και Περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ευρώπη και ο προϋπολογισμός της. Η Τελωνιακή και Φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη και το Διεθνές Εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η απασχόληση. Η Αγορά αγαθών και υπηρεσιών Το οικονομικό προφίλ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ). Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και Διαρθρωτικά Ταμεία. Η αναγκαιότητα αναμόρφωσης του Αυτοδιοικητικού συστήματος στην Ελλάδα με στόχο την Οικονομία Κλίμακας και τη λειτουργικότητα των αυτοδιοικητικών μονάδων. Προοπτικές συνενώσεων και συνεργασιών σε Δημοτικό και Περιφερειακό Επίπεδο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερώσει τους φοιτητές πάνω στα θέματα των Οικονομικών της Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα οποία είναι διαρκώς εξελισσόμενα και σχετίζονται άμεσα με τη χωροταξία. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να μπορούν να διερευνήσουν περαιτέρω και να παρουσιάσουν τα εν λόγω θέματα. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο των οικονομικών της Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στην οικονομική αναγέννηση μιας Περιφέρειας.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Παράδοση εργασιών
 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κόνσολας, Ν. (1997). Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Σκούντζος, Θ. (2005). Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Τόμος Α, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
 • Λαγός, Δ. (2007). Θεωρίες Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Λώλος, Σ. (2009). Οι Ελληνικές Περιφέρειες. Οικονομική σύγκλιση και συνοχή, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ. (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Σκούντζος Θ. (1993), Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Armstrong H. & J. Taylor (2000), Regional Economics and Policy, Massachusetts: Blackwell.
 • Thirlwall A. (1999), Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik