Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03224

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη διαχείριση οικοσυστημάτων καθώς και μια επισκόπηση των αρχών πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζονται προσπάθειες διαχείρισης οικοσυστημάτων. Με την ολοκλήρωση του παραπάνω μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν κατανοήσει την έννοια του οικοσυστήματος και του ρόλου που παίζει η επιστήμη στην πρακτική της διαχείρισης. 
 • έχουν κατανοήσει τη σημασία της κλίμακας, της αβεβαιότητας και των κοινωνικών περιορισμών στη διαχείριση οικοσυστημάτων. 
 • Έχουν αναπτύξει την απαραίτητη κριτική σκέψη και δυνατότητες σύνθεσης ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν διαχειριστικά σχέδια και να αξιολογούν υφιστάμενα.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία 
 • Ομαδική εργασία 
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμός, ιστορική εξέλιξη της έννοιας, διαφοροποίηση από παλιότερες προσεγγίσεις, περιορισμοί στην εφαρμογή. Βασικές αρχές, βήματα υλοποίησης, σκοποί και στόχοι. Οικολογική ακεραιότητα, ευστάθεια του οικοσυστήματος, σχέση βιοποικιλότητας και οικοσυστημικής λειτουργίας, προσαρμοζόμενη διαχείριση. Θεσμικά προβλήματα. Παραδείγματα εργαλείων: ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού, οικολογικοί διάδρομοι, Διαχείριση θαλάσσιων βιολογικών πόρων, θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, ιχθυοπληθυσμοί. Αλιεία και διαχείριση αλιευτικών πόρων στην Ελλάδα, Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ε.Ε. Εναλλακτικοί τρόποι αλιευτικής διαχείρισης, διαχείριση λιμνοθαλασσών και λιμνών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Ναι

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 22
Εκπόνηση και παρουσιάσεις εργασιών 10 + 2
Προσωπική μελέτη 91
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση (5 ερωτήσεις ανάπτυξης) 85% του τελικού βαθμού, εργασία και παρουσίασή της 15% του τελικού βαθμού

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Angermeier P.L. & and Karr J.R., 1994. Biological Integrity versus Biological Diversity as Policy Directives. BioScience 44 N '94
 • Beier P. & Noss R.F., 1998. Do habitat corridors provide. connectivity? Conservation Biology 12:1241-1252.
 • Brussard P.F. et al. (1998). Ecosystem management: what is it really? Landscape and Urban Planning 40:9-20
 • Christensen N.L. et al. (1996). The report of the Ecological Society of America Committee on the scientific basis for Ecosystem Management. Ecological Applications 3:665-691.
 • De Leo, G. A., and S. Levin, 1997. The multifaceted aspects of ecosystem integrity. Conservation Ecology [online]1(1): 3. Available from the Internet. URL: http://www.consecol.org/vol1/iss1/art3
 • Grumbine R.E. (1994). What Is Ecosystem Management? Conservation Biology 8:27-38
 • Krott M. et al.. (2000). VOicing Interests and ConcErns: NATURA 2000: An ecological network in conflict with people. Forest Policy and Economics 1:357-366
 • Lavorel S. (1999). Ecological diversity and resilience of Mediterranean vegetation to disturbance. Diversity and Distributions (1999) 5, 3–13.Loreau M., 2000. Are communities saturated? On the relationship between α, β and γ diversity. Ecology Letters 3:73-76.
 • Parma, A.M. and NCEAS Working Group on Population Management (1998). What Can Adaptive Management Do for Our Fish, Forests, Food, and Biodiversity? Integrative Biology 1:16-26. 
 • Slocombe, D.S. (1998). Defining Goals and Criteria for Ecosystem-Based Management. Environmental Management 22:483–493.
 • Szaro R.C. et al. (1998). The emergence of ecosystem management as a tool for meeting people’s needs and sustaining ecosystems. Landscape and Urban Planning 40:1–7
 • Βαβίζος Γ., Ζανάκη Κ., 2001. Οικολογική θεωρία και πράξη στις περιβαλλοντικές μελέτες. Εκδ. Παπαζήση
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIV Αλιείας: Παράκτια Αλιεία: Δημοσιονομικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό, αξιολόγηση.
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το μέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής, I, II.
 • Η Ευρωπαϊκή αλιεία: Αριθ. 12-13: Κοινή Αλιευτική Πολιτική: μια αναγκαία μεταρρύθμιση 
 • Η Ευρωπαϊκή αλιεία: Αριθ. 16: Αναθεώρηση της ΚΑΠ: πλεύση προς την αειφορία
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik