Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1223-4123

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος:  Ειδικού υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στη οργάνωση της σχολικής τάξης καθώς και τη διαχείριση της επικοινωνίας μέσα σε αυτή αλλά και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. Σχετίζεται με την ειδικότερη επαγγελματική δεξιότητα του εκπαιδευτικού να διαμορφώνει το μαθησιακό περιβάλλον της σχολικής τάξης με τέτοιο τρόπο ώστε εμποδίζοντας την εκδήλωση αποκλινουσών συμπεριφορών να προάγεται η πνευματική και ψυχοασυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών του. Στο παραπάνω λοιπόν πλαίσιο μελετώνται οι βασικές αρχές διαχείρισης της διδασκαλίας της τάξης (κλίμα, συμπεριφορά μαθητών, περιβάλλον) με σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές για το σχεδιασμό του μαθήματος, οι παράγοντες που διαμορφώνουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων και η εφαρμογή της σχολικής ενσωμάτωσης, η έννοια και τα χαρακτηριστικά διοίκησης της σχολικής τάξης, η έννοια και οι κατηγορίες εμφάνισης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών, οι βασικές τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών αλλά και επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας. Επίσης, μελετώνται οι βασικές τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων και κρίσεων στην τάξη και το σχολείο μέσα από μελέτες περίπτωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρική γνώση των βασικών αρχών και μορφών διαχείρισης της επικοινωνίας μέσα στη σχολική τάξη
 • εξοικειωθεί με τη μελέτη της διεθνούς επιστημονικής αρθρογραφίας πάνω σε σχετικά θέματα
 • καλλιεργήσει δεξιότητες αυτομόρφωσης, μελέτης πηγών και εξαγωγής χρήσιμων για αυτούς συμπερασμάτων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής τάξης
 • οικειωθεί με καλές πρακτικές και τεχνικές βελτίωσης της διαχείρισης της σχολικής τάξης στο πλαίσιο της επαγγελματικής του καθημερινότητας
 • εκπαιδευτεί στην αξιολόγηση των διαφορετικών τύπων μάθησης
 • προσαρμόσει την οργάνωση της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών

Γενικές Ικανότητες

 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στη σχολική τάξη
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής υπευθυνότητας και παιδαγωγικής ευαισθησίας και ισότιμης μεταχείρισης μαθητών με διαφορετικό συμπεριφορικό προφίλ και μαθησιακή δυναμική
 • Αυτόνομη εργασία-Μαθησιακή αυτορρύθμιση
 • Ομαδική εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων πληροφοριών
 • Προαγωγή της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των φοιτητών/τριών
 • Καλλιέργεια της ερευνητικής δυναμικής τω φοιτητών/τριών σε θέματα διαφοροποιημένης και εναλλακτικής διδακτικής
 • Ενίσχυση της αυτοαξιολογικής ικανότητας των φοιτητών/τριών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: - Πρόσωπο με πρόσωπο - Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Διαδραστική διδασκαλίααλληλεπίδραση 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Δραστηριότητες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 30
Ομαδικές δραστηριότητες 20
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη/συγγραφή εργασίας 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται:

α. Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 100% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου και αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις κριτικού αναστοχασμού μέσω της μελέτης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεναρίων ή άλλων έγκυρων εκπαιδευτικών πηγών που σχετίζονται άμεσα με τις διδακτικές ενότητες που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι:

 • Παιδαγωγική ορθότητα και επιστημονική τεκμηρίωση απαντήσεων
 • Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης παιδαγωγικών εννοιών και όρων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος
 • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών
 • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα ως προς τη διατύπωση παιδαγωγικών-διδακτικών προτάσεων
 • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
 • Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου
 • Μορφή γραπτού δοκιμίου

β. Στην προαιρετική εκπόνησηγραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 30 % του τελικού συνολικού βαθμού. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός της γραπτής εξέτασης αντιστοιχεί στο 70% της τελικής συνολικής βαθμολογίας. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών των φοιτητών/τριών είναι:

 • η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα
 • η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων
 • η πληρότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων
 • η ορθότητα της καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών (references) τόσο στο σώμα όσο και στο τέλος της εργασίας
 • η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες
 • η σαφήνεια του γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Koutrouba, K. (2013) Student misbehavior in secondary education: Greek teachers’ views and attidudes. Educational Review, 65(1), 1-19.
 • Koutrouba, K. (2016) Defining teacher effectiveness in secondary education: The perceptions of Greek students. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15(10), 73-91.
 • Marzano, R. & Marzano, J. (2003)“The key to classroom management”, Educational Leadership,61(1), 1-8.
 • Papastamatis, A., Panitsidou, E., Giavrimis, P. &Papanis, E. (2008) Facilitating teachers’ & educators’ effective professional development. Review of European Studies, 1(2): 83-90.
 • Kyriacou, C. (20093 ) Effective teaching in schools. Theory and Practice. U.K.: Nelson Thornes Ltd.
 • Thornberg, R. (2008). School children’s reasoning about school rules, Research Papers in Education, 23(1), 37-52
 • Ματσαγγούρας, Η. (2008) Σχέσεις σχολείου και οικογένειας: Εναλλακτικές θεωρήσεις του περιεχομένου και του πλαισίου των σχέσεων. Στο Α. Μπρούζος, Π. Μισαηλίδη, Α. Εμβαλωτής& Α. Ευκλείδη (επιμ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Σχολείο & Οικογένεια, vol. 6 (σ.σ.35-68) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Improving Schools
 • Educational Studies
 • Teaching and Teacher Education
 • School Effectiveness and School Improvement
 • International Journal of Instruction
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik