Παιδαγωγική Ψυχολογία


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1223-4111

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης

Προαπαιτούμενα: Παιδαγωγική Ψυχολογία γενικού υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στις συμπεριφοριστικές, γνωστικές και ουμανιστικές θεωρίες για τη μάθηση, στη νοημοσύνη και στα θετικά συναισθήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σύγχρονες θεωρίες για τη νοημοσύνη, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την υπαρξιακή ή πνευματική νοημοσύνη καθώς και τα θετικά συναισθήματα. Εξετάζονται οι εφαρμογές των θεωριών για τη νοημοσύνη και τη συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και ο ρόλος των θετικών συναισθημάτων στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ μαθητών και δασκάλων προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: έχουν κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις συμπεριφοριστικές, γνωστικές και τις ουμανιστικές θεωρίες για τη μάθηση, τη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης, την υπαρξιακή ή πνευματική νοημοσύνη και τη συναισθηματική νοημοσύνη, έχουν κατανοήσει το ρόλο των παραπάνω θεωριών στην εκπαιδευτική πράξη, έχουν κατανοήσει το ρόλο των θετικών συναισθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ποιότητα ζωής των ατόμων, είναι σε θέση να προσδιορίσουν το ρόλο του σημερινού δασκάλου με βάση τις παραπάνω θεωρίες, έχουν καταστεί ικανοί να συγγράφουν και να παρουσιάζουν εργασίες κάνοντας χρήση της ξενόγλωσσης, κυρίως, βιβλιογραφίας.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Δια ζώσης διδασκαλία, βιωματικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, μελέτη βασικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, παρουσίαση στην τάξη από τους φοιτητές ξενόγλωσσων, κυρίως, άρθρων ή βιβλίων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:  Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Μελέτη και παρουσίαση στην τάξη από τους φοιτητές ξενόγλωσσων, κυρίως, άρθρων ή βιβλίων 60
Συγγραφή μικρών εργασιών 50
Βιωματικές ασκήσεις 60
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική. Οι φοιτητές αξιολογούνται με: α) γραπτή εξέταση (80%) του τελικού βαθμού και μικρές εργασίες (20% του τελικού βαθμού) ή β) γραπτή εργασία (80%) του τελικού βαθμού και μικρές εργασίες (20% του τελικού βαθμού). Οι μικρές εργασίες περιλαμβάνουν σύντομη γραπτή (600 έως 800 λέξεις) και προφορική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η γραπτή εργασία, η οποία βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός θέματος, με 5000-5500 λέξεις, σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Άρθρα από ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σχετικά με τα θέματα που απαρτίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος

2. Βασική ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (2012). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Αθήνα: Διάδραση
 • Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και πράξη (Επιστημ. Επιμελ. Κόκκινος, Κ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Elliott, S.N., Kratochwill, Th. R., J. Littlefield Cook, & , J. F. Travers (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Μεταφρ. Μ. Σόλμαν, Φρ. Καλύβα, Επιμ. Λεονταρή Αγγ. & Έφη Συγκολλίτου).Αθήνα: Gutenberg

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Ψυχολογία
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Παιδαγωγικός Λόγος
 • Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση
 • Journal of Educational Psychology
 • European Journal of Psychology of Education
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik