Πολιτισμός, τουρισμός και επιχειρηματικότητα


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1223-4234

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 9 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου/ Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες :

 • Ο πολιτισμός ως αγαθό  -   Έννοιες Πολιτισμικής Βιομηχανίας, προβληματισμοί
 • Φάσεις σχεδιασμού και οργάνωσης πολιτισμικών δράσεων και φορέων στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης πόρων
 • Βασικές αρχές και πρακτικές προϋπολογισμού πολιτιστικών δράσεων 
 • Βασικές έννοιες και εφαρμογή ‘ολοκληρωμένου’ μάρκετινγκ στον τομέα των υπηρεσιών και του πολιτισμού 
 • Σημασία και βασικές έννοιες της Εξυπηρέτησης και Ικανοποίησης επισκεπτών 
 • Επικοινωνίες μάρκετινγκ στον πολιτισμό – ο ρόλος της τεχνολογίας
 • Βιώσιμες πρακτικές σε πολιτιστικούς φορείς 
 • Ο πολιτισμός ως αγαθό και η σχέση του με τον τουρισμό 
 • Πολιτισμικός τουρισμός: εννοιολογικές προσεγγίσεις, ιδιαιτερότητες, σημασία για τον επιχειρηματικό κόσμο
 • Μορφές πολιτισμικού τουρισμού 
 • Ανάλυση των πολιτισμικών τουριστών. Ο ρόλος της εξυπηρέτησης πελατών στον πολιτισμό και τουρισμό 
 • Από την ιδέα στην πράξη – Βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας 
 • Επιχειρηματικές στρατηγικές και ευκαιρίες στον τομέα του πολιτισμού και του πολιτισμικού τουρισμού
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον τομέα του πολιτισμού

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος ο σπουδαστής/τρια θα:

 • έχει εμβαθύνει στις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης πολιτιστικών πόρων στο νέο περιβάλλον της πολιτισμικής βιομηχανίας 
 • κατανοεί τις βασικές, θεμελιακές αρχές του «επιχειρείν» και της διαχείρισης μάρκετινγκ στην πολιτισμική βιομηχανία
 • είναι σε θέση να προσδιορίσει τις εναλλακτικές ευκαιρίες πολιτισμικού τουρισμού, στο πλαίσιο της ανάδειξης του ιστορικού και καλλιτεχνικού πλούτου παράλληλα με το φυσικό πλούτο της χώρας
 • μπορεί να αναπτύξει τις βασικές φάσεις ενός επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την αξιολόγηση της δυνητικής υλοποίησης μίας νέας ιδέας στο χώρο του Πολιτισμού και του Τουρισμού 
 • κατανοεί τους τρόπους συναξιοποίησης όλων των διατιθέμενων πόρων με τη σύζευξη των τεχνοκρατικών στοιχείων του τουρισμού και των άυλων, αξιακών θεμελιακών στοιχείων του πολιτισμού.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στις εξής δεξιότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών κατά την έρευνα αγοράς
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία 
 • Ομαδική εργασία 
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αναλυτική σκέψη σύζευξης πολιτιστικών αξιών και διαχείρισης πόρων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Mελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή (ομαδικής) εργασίας 50
Παρουσίαση εργασίας & παρακολούθηση άλλων παρουσιάσεων 50
Συζήτηση/Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) 20
Μη καθοδηγούμενη Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 225

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική - Αγγλική (Erasmus Students)

 Μέθοδος αξιολόγησης : Γραπτή Εργασία με Δημόσια Παρουσίασή της. 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει και από το γραπτό κείμενο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (80%) και από την προφορική παρουσίαση (20%). 

Τα κριτήρια του γραπτού κειμένου είναι η Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση της Εργασίας (60%) και η Γενική Παρουσίαση της Εργασίας (συμπερ. έκφρασης και εικόνας) (20%).

Επίσης, στους σπουδαστές(στριες) δίνονται και αναλυτικά σχόλια σχετικά με 

1. Τα δυνατά σημεία της εργασίας

2. Προτάσεις για βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία της εργασίας

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Βερνίκος, Ν., Δασκαλοπούλου, Σ., Μπαντιμαρούδης, Φ., Μπούμπαρης, Ν. & Παπαγεωργίου, Δ. (επιμ.) (2005). Πολιτιστικές βιομηχανίες. Διαδικασίες, Υπηρεσίες, Αγαθά. Αθήνα: Κριτική.
 • Βουδούρη, Δ. & Στράτη Α. (ΕισαγωγήΕπιμέλεια) (1999). Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς  σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο – κείμενα δημοσίου δικαίου 3. Αθήνα – Κομοτηνή: Σάκκουλας.
 • Λάββας, Γ. (1997). Πολιτιστική Κληρονομιά. Κορυφαία Μνημειακά συγκροτήματα του Ελλαδικού Χώρου. Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α.
 • Παυλογεωργάτος, Γ. (2009). Διατήρηση της Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αθήνα: Γκιούρδας 
 • Κόνσολα Ντ., Η διεθνής προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1994 
 • Derrick,Chong (2001), Arts Management, Taylor & Francis Ltd
 • Varbanova, Lidia (2012), Strategic Management in the Arts, Taylor & Francis Ltd
 • Brindle, Meg, Devereaux, Constance (2011),  The Arts Management Handbook, New Directions for Students and Practitioners, Taylor & Francis Inc
 • Byrnes, William James (2014), Management and the Arts, Taylor & Francis Ltd
 • Peckham , Robert Shannan (2003), Rethinking heritage : cultures and politics in Europe, London ; New York : I.B.Tauris 2003
 • McNulty, Tom (2005), Art Market Research, A Guide to Methods and Sources, McFarland & Co Inc
 • Bernstein, Joanne Scheff (2006), Arts Marketing Insights, The Dynamics of Building and Retaining Performing Arts Audiences, John Wiley & Sons Inc

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • International Journal of Cultural Management
 • Journal of Cultural Management and Policy
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik