Πολιτιστική Πολιτική στην εκπαιδευτική μονάδα


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1223-4224

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης, Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Πολιτισμός και Σχολείο. Πολιτιστική πολιτική στην εκπαιδευτική μονάδα - Ο ρόλος του Διευθυντή. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων- Πολιτιστικά Προγράμματα: Οργάνωση και Σημασία. Διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας και πολυπολιτισμικότητα. Η τέχνη και ο πολιτισμός ως γέφυρα και μέσο προσέγγισης μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σχολείο και τοπικός πολιτισμός -Μουσεία, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Φορείς. Σύνδεση σχολείου και τοπικής κοινωνίας μέσω πολιτιστικών δράσεων. Σύνδεση σχολείου με τη διεθνή κοινότητα μέσω πολιτιστικών δράσεων. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και μελέτες περίπτωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

 • να καταστούν ικανοί να διαμορφώσουν πολιτιστική πολιτική στη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας
 • να διευρύνουν τα πολιτισμικά τους ενδιαφέροντα και να καλλιεργήσουν την ευαισθησία τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας
 • να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πολιτισμού στην προσέγγιση μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς και στη σύνδεση της εκπαιδευτικής μονάδας με την τοπική κοινωνία και με τη διεθνή κοινότητα
 • να έχουν εξοικειωθεί με τη μελέτη της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη
 • να έχουν αποκτήσει απαραίτητες γνώσεις, να έχουν εξοικειωθεί με καλές πρακτικές και τεχνικές βελτίωσης της επαγγελματικής τους καθημερινότητας.

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αυτόνομη εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δημόσια παρουσίαση
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Ομαδική εργασία

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 25
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτησυγγραφή εργασίας 65
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική (Αγγλική για φοιτητές Erasmus) Μέθοδος αξιολόγησης: Γραπτή Ατομική Εργασία με Δημόσια Παρουσίασή της . Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το γραπτό κείμενο (80%) και την προφορική παρουσίαση (20%). -Κριτήρια αξιολόγησης: Γνώσεις, Εκφραστική ικανότητα, Οργάνωση σκέψης, Ερευνητική ικανότητα, Κριτική και Συνθετική ικανότητα.

<

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Βάσσης Λ. (επιμ.) (2001), Ελληνικό σχολείο και πολιτισμός στην προοπτική του 21ου αιώνα, Αθήνα : Εταιρεία Παιδείας και Πολιτισμού "Εντελέχεια"
 • Craig A., Graham W., Kagan D., Ozment S., Turner F. (2016), The Heritage of World Civilizations, London: Pearson
 • Dimmock, C. & Walker, Α. (2005). Educational leadership: culture and diversity. London: Sage
 • Eisner, E. (1991). What the arts taught me about education. In G. Willis & W. Schubert (eds), Reflections from the Heart of Educational Inquiry (pp. 34–48). Albany: State University of New York.
 • ΕΛΛET. (επιμ). (2006). Εγχειρίδιο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Λιβάνη.
 • Γεωργιτσογιάννη, Ε. (2011), Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού, Αθήνα: Διάδραση
 • Γραμματάς, Θ. & Τζαμαργιάς, Τ. (2004). Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Αθήνα: Ατραπός.
 • Miller, T. & Yudice, G. (2002), Cultural Policy, London: Sage
 • Mundy, S. (2000), Cultural Policy: A short guide, Council of Europe
 • Παπαδόπουλος, Σ. (2016), Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Αλεξανδρούπολη: THEDUARTE
 • Πασχαλίδης, Γ. & Χαρμπούρη- Ιωαννίδου (2000), Εισαγωγή στον Πολιτισμό, ΕΑΠ
 • Πούλιος, Ι., Αλιβιζάτου, Μ., Αραμπατζής, Γ., Γιαννακίδης, Α., Καραχάλης, Ν., Μάσχα, Ε., Μούλιου, Μ., Παπαδάκη, Μ., Προσύλης, Χ., Τουλούπα, Σ. (2015), Πολιτισμική διαχείριση, τοπική κοινωνία και βιώσιμη ανάπτυξη. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2394
 • Taylor, Ch. (1997), Πολυπολιτισμικότητα. Εξετάζοντας την Πολιτική της Αναγνώρισης, Αθήνα: Πόλις

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 • European Journal of Cultural Policy
 • International Journal of Cultural Policy
 • International Journal of Media and Cultural Policy
 • Theory, Culture and Society
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik