Πρακτική Άσκηση


 

Προπτυχιακό | 8ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ1007

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 10  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 8    

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

button eclass

Περιγραφή

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, διοργανώνονται σεμινάρια προετοιμασίας των φοιτητών, υποχρεωτικής παρακολούθησης, για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και την ομαλή και αποτελεσματική ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει την ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, καθώς και εισηγήσεις σχετικά με τις δεξιότητες, τους τρόπους βελτίωσης και την εφαρμογή τους στο ευρύτερο επαγγελματικό πεδίο, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι χρήσιμα στον επαγγελματικό τομέα, το προσωπικό “branding” και την κοινωνική δικτύωση, καθώς και την προετοιμασία για την πρόσληψη εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση, διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών, πραγματοποιείται σε Σχολεία της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και σε φορείς που σχετίζονται με γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Η Πρακτική Άσκηση στους φορείς μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον νομό Αττικής είτε σε νομούς της Περιφέρειας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στοχεύει στην ουσιαστική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας των φοιτητών γύρω από γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Αποτελεί ευκαιρία για την καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων υπό την καθοδήγηση και εποπτεία στον χώρο εργασίας και παρέχει τη δυνατότητα προσωπικής ενδυνάμωσης για την ανεύρεση εργασίας στο μέλλον.
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • συνδυάζουν αποδοτικότερα τις γνώσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να τις εφαρμόζουν στο εργασιακό περιβάλλον,
 • διακρίνουν τις συντονισμένες ενέργειες που απαιτούνται από μέρους τους, οι οποίες θα τους οδηγήσουν ασφαλέστερα στην επαγγελματική τους εξέλιξη,
 • αναλύουν πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τις απαιτήσεις τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν το εργασιακό περιβάλλον και να θέτουν νέους στόχους,
 • ανακαλύπτουν και να ενισχύουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους ως απαραίτητα εφόδια για την ισχυροποίηση της θέσης τους στην αγορά εργασίας,
 • εφαρμόζουν νέες μεθόδους επικοινωνίας και να οργανώνουν τον χρόνο τους.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση του διαδικτυακού συστήματος κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης του Υπουργείου Παιδείας «Άτλας»
 • Υποστήριξη διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Ενημέρωση των φοιτητών μέσω ηλεκτρονικής σελίδας σε κοινωνικό δίκτυο
 • Επικοινωνία με τους φορείς και τους φοιτητές (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • Αρχειοθέτηση με ηλεκτρονικά μέσα

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 8
Άσκηση σε σχολεία 12
Άσκηση σε φορείς 256
Προετοιμασία και οργάνωση συμμετοχής στα σχολεία 22
Συμπλήρωση εκθέσεων 2
Σύνολο Μαθήματος 300

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται:

 1. Στην αξιολόγηση της συμμετοχής του φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία, που καταγράφεται από τον επόπτη/καθηγητή των συνεργαζόμενων σχολείων.
 2. Στην αξιολόγηση της συμμετοχής του φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση στους φορείς από τον επιβλέποντα του αντίστοιχου φορέα, με βάση τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου αξιολόγησης.
 3. Στην έκθεση πεπραγμένων που συντάσσεται από τον φοιτητή, τόσο για το Σχολείο όσο και για τον φορέα όπου πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση.
 4. Στην αξιολόγηση της συμμετοχής του φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση στους φορείς, που καταγράφεται από τον επόπτη καθηγητή (για κάθε φοιτητή ορίζεται ως επόπτης ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος, σχετικού αντικειμένου με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης).

Την τελική ευθύνη της αξιολόγησης τη φέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης.
Ο τρόπος αξιολόγησης γίνεται γνωστός στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik