Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας 2024-2025

 

Σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 46935/Ζ1/21-4-2022 (Β΄ 2031) υπουργική απόφαση, η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α' 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Σύμφωνα με την απόφαση της 456ης/01-06-2022 Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου το ποσοστό των κατατάξεων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ορίζεται σε 2% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2024-2025 έχουν οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, οι οποίοι ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, των κάτωθι συναφών ειδικοτήτων, όπως αυτές αποφασίστηκαν στην ίδια Συνεδρία της Συγκλήτου:

Ειδικότητα Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ειδικότητα Ι.Ε.Κ. του ν. 4186/2013

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότητα Ι.Ε.Κ. του ν. 2009/1992

Τομέας

Ομάδα

Ειδικότητα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Οι επιτυχόντες απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας κατατάσσονται στο Α' εξάμηνο σπουδών. 

 

Αιτήσεις: 1 έως 15 Νοεμβρίου προσκομίζοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο διπλώματος.

Κατέβασε  την αίτηση κατατακτήριων εξετάσεων σε doc ή pdf .

Εξετάσεις: Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου (ακριβείς ημέρες και ώρες ανακοινώνονται μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων)

 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

 

Εξεταζόμενα Μαθήματα:

1. Οικονομική Θεωρία Ι

Εξεταστέα ύλη:

Οικονομική επιστήμη και οικονομικό σύστημα. Οι παραγωγικές δυνατότητες της κοινωνίας. Οι αγορές προϊόντων: ζήτηση και προσφορά. Η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς. Ζήτηση προϊόντων. Καταναλωτική συμπεριφορά και θεωρία χρησιμότητας. Η θεωρία της παραγωγής. Η θεωρία του κόστους παραγωγής. Μορφές αγοράς. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον πλήρη ανταγωνισμό. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο καθαρό μονοπώλιο. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Ολιγοπώλιο. Ζήτηση για παραγωγικούς συντελεστές. Προσδιορισμός της αμοιβής και του επιπέδου απασχόλησης της εργασίας και του κεφαλαίου.

Συνιστώμενα βιβλία:

  1. Εισαγωγή στην Οικονομική–τόμος Α, 3η έκδοση, Επιμέλεια: Γ. Σιουρούνης, Μετάφραση: Ε. Θάνου, 2015, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
  2. Όλα τα ανάλογα βιβλία της Ελληνικής και Αλλοδαπής Βιβλιογραφίας

 

2. Ιστορία και Σύγχρονες Τάσεις της Οικιακής Οικονομίας

Εξεταστέα ύλη:

Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας. Η Οικιακή Οικονομία στην αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία ελληνική θεώρηση για την οργάνωση των οικονομικών της οικογένειας. Η συμβολή των ρωμαίων αγροτικών συγγραφέων. Η Οικονομική Επιστήμη μέχρι το Μεσαίωνα. Η διείσδυση της αρχαίας Οικονομικής Επιστήμης μέχρι και το 18ο αιώνα. Η Οικιακή Οικονομία ως σύγχρονη επιστήμη στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Οικιακή Οικονομία στην ελληνική ύπαιθρο. Εξέλιξη και διαφοροποίηση του γνωστικού αντικειμένου.

Συνιστώμενα βιβλία:

  1. Κ. Δ. Αποστολόπουλος, 2009, Οικιακή Οικονομία: Ιστορική Αναδρομή, Φιλοσοφική Θεώρηση και Εισαγωγή στη Σύγχρονη Ανθρωποοικολογία, Έκδοση Γ, Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, Αθήνα.
  2. Όλα τα ανάλογα βιβλία της Ελληνικής και Αλλοδαπής Βιβλιογραφίας.

 

3. Οικιακή Τεχνολογία

Εξεταστέα ύλη:

Εισαγωγή στην Οικιακή Τεχνολογία. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Μαγείρεμα. Το πλύσιμο των ρούχων. Το πλύσιμο των πιάτων. Οικιακά ψυγεία. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Οικιακής Τεχνολογίας. Το σπίτι του μέλλοντος.

Συνιστώμενα βιβλία:

  1. Αμπελιώτης, Κ., Σδράλη, Δ., 2015 Οικιακή τεχνολογία [ηλεκτρ. Βιβλ.], Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
    Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3011 

 

 

 

 Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2023-24

 Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2022-23

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik