Ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση


 

Μεταπτυχιακό | Β' εξάμηνο | 1223-4212

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου, Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με όλες τις αξιολογήσεις που σχετίζονται με το σχολείο. Εστιάζει κυρίως στην αξιολόγηση του μαθητή, γίνονται ωστόσο και αναφορές στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται οι σύγχρονες θεωρίες αξιολόγησης δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση των ψυχολογικών και γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών. Αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο των ψυχομετρικών αξιολογικών δοκιμασιών, αλλά και της αξιολόγηση με αναφορά σε κριτήρια. Τονίζονται οι θεωρίες και τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις αξιολογικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, καθώς και στην αυθεντική αξιολόγηση μέσω πορτφόλιο. Τέλος, παρουσιάζονται η διεθνής έρευνα και οι πρακτικές σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχολείου και για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και τα μέσα αξιολόγησής του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία και τις πρακτικές αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Επίσης το μάθημα απασχολούν και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας που έχουν οδηγήσει στη μη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και πως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

 • Έχουν γνώση των βασικών θεωριών σχετικά με αξιολόγηση σε όλα τους τομείς της εκπαιδευτικής πράξης και κατανόηση που βασίζεται και ενισχύει τις γνώσεις των βασικών σπουδών και της πείρας τους, και, συγχρόνως, τους παρέχει τη βάση για εκπόνηση ερευνητικών εργασιών.
 • Είναι σε θέση να είναι σε θέση να εκπονούν και να εφαρμόζουν έγκυρες, αξιόπιστες και αντικειμενικές αξιολογήσεις στην εκπαιδευτική πράξη της δραστηριότητάς τους ή/και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να βρεθούν στο μέλλον
 • Έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις που απέκτησαν και να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα, καθώς επίσης να διατυπώνουν κρίσεις.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους αλλά και τη γνώση, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
 • Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:  ΥΧρήση e-class Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Δυνατότητα για προσωπικής συνεργασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας big blue button

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εκπόνηση ομαδικών ή ατομικών εργασιών 69
Προσωπική Μελέτη 70
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική

 • Διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή της εκπαιδευτική διαδικασίας
 • Διαμορφωτική αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος μέσω ανατροφοδότησης σε παρουσιάσεις και εργασίες
 • Παρουσιάσεις
 • Τελική ερευνητική ή βιβλιογραφική εργασία (Οδηγίες εκπόνησης παρουσιάσεων και εργασιών καθώς και κριτήρια αξιολόγησής τους στο e-class του μαθήματος)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Άρθρα από ξενόγλωσσα, κυρίως, περιοδικά σχετικά με τα θέματα που απαρτίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος

Ενδεικτική βασική βιβλιογραφία

 • Danielson, C. (2008). The handbook for enhancing professional practice : using the framework for teaching in your school. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Gipps, C. (2012). Beyond testing : towards a theory of educational assessment (Classic ed. ed.). London: Routledge.
 • Lambert, D., & Lines, D. (2001). Understanding assessment : purposes, perceptions, practice. London: RoutledgeFalmer.
 • Wyatt-Smith, C., & Cumming, J. (2009). Educational assessment in the 21st century : connecting theory and practice. Dordrecht ; London: Springer.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik