Συμπεριφορά Καταναλωτή και Λήψη Αποφάσεων


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03231

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Αγωγή Καταναλωτή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Επιστημονική Περιοχή & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Απώτερη επιδίωξη του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να κατανοήσουν την καταναλωτική συμπεριφορά αλλά και να αναπτύξουν στρατηγικές ικανότητες του Μάρκετινγκ και γνώσεις σε διάφορες προσεγγίσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς όπως είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η διαμόρφωση των επιλογών κλπ. Επιπρόσθετα, στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι, διαμέσου της συστηματικής προσέγγισης και κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της φιλοσοφίας των κοινωνικών αλλαγών, να συμβάλλει στην αναγνώριση της σημαντικής επίδρασης της συμπεριφοράς των καταναλωτών στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των αγορών.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών Μάρκετινγκ

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ και έννοιες της συμπεριφοράς καταναλωτή
 • Στρατηγικές τιμολόγησης
 • Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Θεωρίες παρακίνησης
 • Μοντέλα καταναλωτικής συμπεριφοράς
 • Νέα προϊόντα και καινοτομίες
 • Διατροφή και κατανάλωση
 • Νομικά ζητήματα στη διαχείριση καταναλωτικών επιλογών ή προτιμήσεων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 66
Πρακτική Εφαρμογή 35
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις (70%) και γραπτή εργασία (30%). Το θέμα της εργασίας θα πρέπει να βασίζεται σε μια θεματική ενότητα του μαθήματος ενώ θα πρέπει να παρουσιαστεί η εργασία – μελέτη από τους φοιτητές

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία που δίνεται στο μάθημα είναι ενδεικτική και βοηθά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όχι μόνο να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα το σκοπό του μαθήματος. Επιπρόσθετα παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατα άρθρα μέσα από το e-class του μαθήματος πάνω στο αντικείμενο του μαθήματος.

 • Hawkins, D. and Mothersbough, D. (2012). Consumer behavior: Building marketing strategy. 12th edition. McGraw – Hill
 • Kotler, P. (2011). Marketing Management. Prentice- Hall
 • Brown, L. And Brown, C. (2014). The customer culture imperative: a leader’s guide to driving superior performance. McGraw -Hill

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Consumer Psychology
 • Journal of Consumer Research
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik