Θεσμικό πλαίσιο διοίκησης σχολικών μονάδων


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1223-4122

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Επιστημονική Περιοχή & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Διοικητική οργάνωση του κράτους, πράξεις των διοικητικών οργάνων, έννοια, πηγές και γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ερμηνεία της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, εφαρμογή του διοικητικού δικαίου στη σχολική εκπαίδευση, διοικητική διαδικασία, αρχές καλής διοίκησης, βασικές οργανωτικές αρχές, υπαλληλικός κώδικας, καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων - εκπαιδευτικών, επιλογή διευθυντών σχολείων, μελέτες περίπτωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση βασικών στοιχείων δικαίου και διοίκησης. Έμφαση δίδεται στη σχολική νομοθεσία μέσα από τη διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία του σχολείου. Η εξοικείωση με τις κυριότερες έννοιες του διοικητικού ιδίως δικαίου και με την εκπαιδευτική νομοθεσία, καθώς επίσης με τις αρχές καλής διοίκησης έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι τόσο τα διευθυντικά στελέχη όσο και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων καλούνται συχνά να λάβουν αποφάσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα τόσο με τον νόμο όσο και με τις αρχές ορθής διοίκησης, είτε ως διευθυντικά στελέχη είτε ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 70
Πρακτική Εφαρμογή 55
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται μέσω γραπτής εξέτασης. Το αποτέλεσμά της αντιστοιχεί στο 100% της τελικής βαθμολογίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η παρακάτω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και βοηθά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΠΜΣ να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες. Ως διδακτικά βοηθήματα θα δοθούν στους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες άρθρα επιλεγμένων συγγραφέων, καθώς και εκτενέστερη βιβλιογραφία.

 • Σπηλιωτόπουλος Επ. Π. (2017), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου (Τόμος Ι), 15η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 • Πανταζής Ν. (2015), Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Πρακτικά Θέματα της Πειθαρχικής Διαδικασίας. Ενημέρωση με το Ν. 4325/2015, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 • Μακρυδημήτρης Αντ. και Μ.-Ηλ. Πραβίτα (2012), Διοικητική Επιστήμη Ι: Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, Ε΄ έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας
 • Μακρυδημήτρης Αντ. (2013), Διοικητική Επιστήμη ΙΙ: Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Ε΄ έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.Πουλής Π. (2014), Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί, 7η έκδοση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.
 • Σαΐτης Χρ.Αθ. (2014α), Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, Β΄ έκδοση βελτιωμένη – επαυξημένη, Αθήνα: Αυτοέκδοση
 • Σαΐτης Χρ. Αθ. (2014β), Μύηση των Εκπαιδευτικών στα Μυστικά της Σχολικής Ηγεσίας, Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές, Αθήνα: Αυτοέκδοση.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik