Τοπικές Αγορές και Οικονομική Ανάπτυξη


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03212

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Τοπική Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην ανάλυση της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης Αναλύονται οι τοπικοί παράγοντες ανάπτυξης και οι θεωρίες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, τη δομή, τη λειτουργία, τον προγραμματισμό και τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Γίνεται συζήτηση για τους δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς τοπικούς φορείς και οργανισμούς. Επίσης αναλύονται οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης για την εκτίμηση της ποιότητας της τοπικής ζωής. Επιπλέον εξετάζεται πως μπορεί να γίνει η σωστή αξιοποίηση του τοπικού πληθυσμού και η κινητοποίηση των τοπικών πόρων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να αναλύει:

 • τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
 • την επίδραση στο χώρο και στους χωρικούς παράγοντες από την εφαρμογή των μακροοικονομικών ή τομεακών πολιτικών,
 • τα προγράμματα που ισχύουν για τοπική ανάπτυξη και προοπτικές εξέλιξης για την τοπική κοινωνία.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία 
 • Ομαδική Εργασία 
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 •  Τοπική οικονομία και ανάπτυξη. 
 • Τοπικοί παράγοντες ανάπτυξης. 
 • Αντικειμενικοί σκοποί τοπικής ανάπτυξης. 
 • Δημόσιοι, Ιδιωτικοί, μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί. 
 • Τοπικοί φορείς και εκτίμηση των δραστηριοτήτων τους. 
 • Οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης για την εκτίμηση της ποιότητας της τοπικής ζωής. 
 • Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα τοπικής ανάπτυξης – εφαρμογές.
 • Έρευνες πεδίου. Σχέσεις μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και τοπικών θεσμών. 
 • Αναπτυξιακές πολιτικές. 
 • Κοινωνιολογικοί, γεωγραφικοί και οικονομικοί θεσμοί που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη. Αναπτυξιακός τοπικός προγραμματισμός 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση powerpoint στη διδασκαλία Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασίας 45
Αυτοτελής μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 1. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
  • Ερωτήσεις κρίσεως  σύντομης απάντησης
  • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 2. Γραπτή εξέταση (20%)στο μέσο των διαλέξεων με ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 3. Γραπτή εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Leigh, N.G. and Blakely, E.J. (2013) Planning Local Economic Development: Theory and Practice Sage Publication Inc. 5th Edition Washigton, D.C.
 • Blair, P.J. and Carroll, M.C. (2009), Local Economic Development: Analysis, Practices, and Globalization Sage Publication Inc. 2nd Edition Leigh, N.G. and Blakely, E.J. (2013) Planning Local Economic Development: Theory and Practice Sage Publication Inc. 5th Edition Washigton, D.C.
 • OECD.  (2001), Best Practices in Local Development, Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Publishing, Paris.
 • Rao, P.K. (2000). Sustainable Development. Economics and Policy. Blackwell Publishers Ltd. U.K.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Tourism Management, Impact Factor: 2.620, 5-Year Impact Factor: 3.415, ELSEVIER  
 • American Journal of Applied Sciences, Impact Factor: 0.351, Science Publications
 • Annals of Tourism Research, ELSEVIER
 • Cities, ELSEVIER
 • Tourism Management Perspectives, ELSEVIER
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik