Βιώσιμη Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη - Αστική Ανασυγκρότηση στην Ε.Ε.


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ3400

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Ερμηνεία των όρων Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη, Τοπική Ανάπτυξη, Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αίτια των αναπτυξιακών ανισοτήτων των περιφερειών. Στόχοι της περιφερειακής πολιτικής. Η συμβολή των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών για το περιβάλλον, την έρευνα και την τεχνολογία, τον αγροτικό τομέα, την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, κατά τη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία. Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιφέρειες της Ελλάδας. Βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των πόλεων μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, της ανάπλασης των υποβαθμισμένων περιοχών. Πολιτική της κοινωνικοοικονομικής συνοχής και βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτική για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και αστικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην πόλη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τους παράγοντες που οδηγούν μία πόλη ή μία Περιφέρεια σε οικονομική βιωσιμότητα και να τους καταστήσει ικανούς να αξιολογήσουν εάν η πόλη ή η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να γίνει βιώσιμη και με ποιόν τρόπο.
Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης και της αστικής ανασυγκρότησης και αξιολογούν τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στον κόσμο και στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη και την αστική ανασυγκρότηση.
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στην οικονομική και περιφερειακή αναγένηση και την αστική ανασυγκρότηση.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Παράδοση εργασιών
 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Μητούλα, Ρ. (2006). Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση & Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Μητούλα, Ρ., Αστάρα, Ό. & Καλδής, Π. (2008). Βιώσιμη Ανάπτυξη – Έννοιες, διεθνείς & ευρωπαϊκές διαστάσεις, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • Στεφάνου, Ι. & Μητούλα, Ρ. (2002). Ο ρόλος της ενέργειας στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη, Εκδόσεις Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης Ε.Μ.Π., Αθήνα.
 • Αγγελίδης, Μ. (2000). Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
 • Armstrong H. & J. Taylor (2000), Regional Economics and Policy, Massachusetts: Blackwell.
 • Krugman P. (2002), Development, Geography, and Economic Theory, The MIT Press.
 • McCann Ph. (2013), Modern Urban and Regional Economics, Oxford.
 • OECD (2010), How Regions Grow, OECD: Paris.
 • Stilwell (1980), Economic Crisis, Cities and Regions, Pergamon Press.
 • McCann Ph. (1992), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Αθήνα: Κριτική.
 • Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2004), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik