Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση της εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική πράξη


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4324

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά σε:

 • Απόκτηση βασικών γνώσεων ΤΠΕ για χρήση στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, αναφορικά με (ενδεικτικά):
  • Δίκτυα - Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) - Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) – 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός του σχολείου – το σχολείο του μέλλοντος
  • Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software) 
  • Εφαρμογές κινητών (Mobile Applications)
 • ΤΠΕ στην εκπαίδευση
  • Στη διοίκηση της Εκπαίδευσης 
  • Ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο 
  • Ως μέσο για τη διδασκαλία άλλων αντικειμένων (κυρίως εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα)
  • Ως μέσο επικοινωνίας.
 • Προγράμματα ψηφιακής διαχείρισης (Google suite, wetransfer, prezi, dropbox, teamviewer, κλπ.)
 • Γνωριμία  με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) - υπηρεσίες του και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους
 • Γνωριμία με το My school, το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης
 • Χρήση των ΤΠΕ για διαχείριση και επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα (γονείς, καθηγητές, μαθητές) Επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Web 2 εργαλεία και αξιοποίησή τους στην Εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία (προγράμματα διαχείρισης περιεχομένου - CMS, ηλεκτρονική τάξη, blogs, wikis) 
 • Εκπαιδευτικά αποθετήρια (Educational repositories)
 • Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών πόρων
 • Μέσα σύγχρονης/ασύγχρονης επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης
 • Ηλεκτρονικά περιοδικά - Ψηφιακές βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και οργανωμένες πηγές πληροφοριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν: 

 1. αποκτήσει βασικές γνώσεις ΤΠΕ για χρήση τους στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχολείου 
 2. εξοικειωθεί με τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία και διοίκηση
 3. κατανοήσει τη σημασία της αξιοποίησης των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.
 4. αντιληφθεί τη χρησιμότητα και την ανάγκη ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας και του Διευθυντή.
 5. αναπτύξει στρατηγικές ικανότητες για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων & εργαλείων.
 6. γνωρίσει τις δυνατότητες συνεργιών και συνεργασιών στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας αλλά και μεταξύ ευρύτερων σχολικών κοινοτήτων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές καταστάσεις-απαιτήσεις
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία 
 • Ομαδική εργασία

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο - Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Διαδραστική διδασκαλία-αλληλεπίδραση 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Δραστηριότητες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 30
Ομαδικές δραστηριότητες 30
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη-συγγραφή εργασίας 40
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών βασίζεται:

Α. Σε εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, ομαδικών ή ατομικών, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, των οποίων η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 50 % του τελικού συνολικού βαθμού.

Β. Σε εκπόνηση τελικής γραπτής εργασίας στο τέλος της διδασκαλίας της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 50 % του τελικού συνολικού βαθμού.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών των φοιτητών/τριών είναι:

 • η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα
 • η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία  σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων
 • η πληρότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων
 • η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες)
 • η σαφήνεια του γραπτού λόγου
 • η επάρκεια παρουσίασης

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης  καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik