ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ” ΣΕ ΤΜΗΜΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

Ανακοινώνεται η μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος σε Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με το ΦΕΚ 5313/3-12-2020, τ. Β΄ (ΦΕΚ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ).

  • Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος παραμένει ως έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 2 του Π.Δ. 206/92 (Α΄97) και εξειδικεύεται στα επιστημονικά πεδία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο νέο ΦΕΚ.
  • Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Οικιακής και Οικολογίας, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που θα χορηγούνται στο εξής από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συνεπώς, καμία αλλαγή δεν απαιτείται να επέλθει επί των τίτλων των πτυχίων που έχουν ήδη αποδοθεί από το Τμήμα έως την έκδοση του ανωτέρω ΦΕΚ.
  • Tα πτυχία που θα εκδίδονται στο εξής από το Τμήμα θα φέρουν τη νέα ονομασία του, ασχέτως του έτους εισαγωγής του εκάστοτε προς ορκωμοσία φοιτητή/τριας.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik