Αντικείμενο Σπουδών

 

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξής εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

study

  • Την προαγωγή της ποιότητας ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας, που άπτεται της βιωσιμότητας και ακολουθεί τις αρχές της Οικιακής Οικονομίας.
  • Τη συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την μελέτη και διαμόρφωση προτύπων ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς, τη διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας και του καταναλωτή, την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών και συλλογικών κοινωνικών σχέσεων.
  • Τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, διοίκηση και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών.
  • Τη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
  • Τον βιώσιμο τουρισμό και πολιτισμό, με έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα ανάπτυξης και στη συνέργεια πολιτισμού - τουρισμού ως βασικών πυλώνων της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης.
  • Την ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση των φοιτητών, μέσω της απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

 

Το γεγονός ότι η Επιστήμη της Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης  χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα, ως προς τη θεματολογία που διαπραγματεύεται, της προσδίδει επιστημονικά και ερευνητικά πλεονεκτήματα, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων προσεγγίσεων και ερμηνειών του γνωστικού της πεδίου. Αυτός ο  διεπιστημονικός χαρακτήρας συνδυαζόμενος με το στόχο της επίτευξης βέλτιστης και βιώσιμης διαβίωσης του σημερινού ανθρώπου, την καθιστά Επιστήμη με πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση των ποιοτικών δεικτών διαβίωσης του ανθρώπου στους περισσότερους κοινωνικούς τομείς της καθημερινής του δράσης σε τοπικό ή/και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κλάδος της Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης αντλεί θέματα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, συνθέτοντάς τα μέσα από τη διεπιστημονική έρευνα. Αυτή η σύνθεση είναι αναγκαία καθώς τα φαινόμενα και οι προκλήσεις της καθημερινής ζωής, συνήθως, δεν είναι μονοδιάστατα.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik