Πρακτική Άσκηση

 

Από το 1999 η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι θεσμοθετημένη στο πλαίσιο των παιδαγωγικών μαθημά­των σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 2005-2008 επεκτάθηκε και σε άλλου χαρακτήρα δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Τον Ιούλιο του 2011, η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Χαροκοπείου Πανεπιστή­μιου», με χρονική διάρκεια από 1/10/2010 έως 30/10/2015.

Σήμερα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΟ­ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑ­ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 - 2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο συγ­χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πό­ρους.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην ουσιαστική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας των φοιτητών γύρω από γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Αποτελεί απτή ευκαιρία για την καλλιέργεια επαγγελμα­τικών δεξιοτήτων, υπό καθοδήγηση και εποπτεία στον χώρο εργασίας, κα­θώς και δυνατότητα προσωπικής ενδυνάμωσης για την ανεύρεση εργα­σίας στο μέλλον. Προάγει, μεταξύ άλλων, την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη, την επίδειξη υπευθυνότητας, τη συνεργασία, τη λήψη αποφάσεων και την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου και έχει διάρ­κεια τουλάχιστον 2 μήνες, ενσωματώνεται αυτοτελώς στο Πρόγραμμα Σπουδών και αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του 4ου έτους σπουδών και εκλαμβάνεται ως ένα μάθημα στο Η΄ εξάμηνο.

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε δύο (2) φάσεις:

  • Σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Φάση), με στόχο τη βιωματική εξοικείωση των τελειοφοίτων του Τμήματος με τη σύγχρονη διδακτική πράξη και μεθοδολογία, μέσω της παρακολούθησης και συμμετοχής τους στο καθημερινό Πρόγραμμα προεπιλεγμένων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές επιλέγουν σχολείο από τη λίστα συνεργαζόμενων σχολείων που δίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Στο παραπάνω πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση των παρακολουθήσεων διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας αλλά και άλλων συναφών με αυτή γνωστικών αντικειμένων, οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να πραγματοποιήσουν διδακτικές παρουσιάσεις-μαθήματα στους μαθητές του σχολείου με το οποίο συνεργάζονται.teacher intership
  • Σε Ιδιωτικούς εργασιακούς φορείς (Β΄ Φάση), κατά την οποία οι φοιτητές θα πρέπει, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και κάλυψης όλων των επιστημονικών τομέων που διδάσκονται στο Τμήμα, να εργαστούν σε ιδιωτικούς φορείς Οικονομίας, Ειδικής Αγωγής, Συμβουλευτικής Κοινωνικών Ομάδων, Τουρισμού, Τέχνης και Πολιτισμού, Αγωγής Υγείας, Διατροφής, Περιβάλλοντος, Συμπεριφοράς Καταναλωτή, Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης σε ιδιωτικούς φορείς είναι η σύνδεση των τελειοφοίτων με την αγορά εργασίας και η βιωματική εξοικείωσή τους, μέσω της ένταξής τους στον εργασιακό βίο της χώρας. Η επιλογή των φορέων Πρακτικής Άσκησης γίνεται με βάση τις θεωρητικές γνώσεις των φοιτητών και την ανάγκη εφαρμογής τους στο εργασιακό περιβάλλον. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν φορέα από τη λίστα συνεργαζόμενων φορέων ή ακόμα να προτείνουν οι ίδιοι κάποιον φορέα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας, τόσο εντός της Αττικής όσο και της Περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι ο φοιτητής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Α΄ Φάση της Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να συμμετάσχει στη Β΄ Φάση. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο φάσεων της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής δεν δικαιούται οικονομικής αποζημίωσης.

 

Προετοιμασία των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Ειδίκευσης «Διδακτική της Οικιακής Οικονομίας». Επιπλέον, υλοποιούνται ειδικά σεμινάρια προετοιμασίας των φοιτητών, υποχρεωτικής παρακολούθησης, πριν την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική ένταξή των φοιτητών στο εργασιακό περιβάλλον. Η θεματολογία των σεμιναρίων περιλαμβάνει την ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, καθώς και εισηγήσεις σχετικά με τις δεξιότητες, τους τρόπους βελτίωσης και εφαρμογής τους στο ευρύτερο επαγγελματικό πεδίο, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι χρήσιμα στον επαγγελματικό τομέα, το προσωπικό “branding” και την κοινωνική δικτύωση, καθώς και την προετοιμασία για την άσκηση εργασίας.

 

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των φορέων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές οι οποίοι:

  • Έχουν περατώσει έως και το έκτο (ΣΤ΄) εξάμηνο των σπουδών τους.
  • Έχουν παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά σεμινάρια προετοιμασίας πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Δεδομένου ότι η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική, η κατανομή των φοιτητών στις προσφερό­μενες από τους φορείς θέσεις απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προ­τιμήσεις τους, γίνεται με βάση τα ακόλουθα δύο κριτήρια επιλογής:

  • Τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το 3ο έτος σπουδών του.
  • Τον αριθμό μαθημάτων που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το 3ο έτος των σπουδών του.
  • Συμπληρωματικά οι Υπεύθυνοι του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης έχουν τη δυνατότητα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να καλέσουν σε συνέντευξη τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

 

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Υπεύθυνη:
Ευανθία Ανδρικοπούλου, ΕΔΙΠ
Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: 210 9549522
Εmail: intern[at]hua[dot]gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος:
Σοφοκλής Σκούλτσος, Επίκουρος Καθηγητής
+30 2109549 269, skoultsoss[at]hua[dot]gr

Συνυπεύθυνη του μαθήματος
Μαρία Γκούσια – Ρίζου, ΕΔΙΠ
+30 2109549 203, mgousia[at]hua[dot]gr

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik