Υποστηρικτικές Υποδομές

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ., οι σύγχρονες κτηριακές υποδομές του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μέσα σε μία συνολική έκταση περίπου 20.000 τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 70 στην Καλλιθέα. Ειδικότερα, για την ανάπτυξη του ερευνητικού, διδακτικού και διοικητικού έργου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» διατίθενται:

 • 6 αίθουσες διδασκαλίας αποκλειστικής χρήσης με συνολική δυναμικότητα 280 ατόμων. Κάθε αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικό σύστημα ψηφιακής προβολής και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • 2 πλήρως εκσυγχρονισμένα και αναβαθμισμένα εργαστήρια Πληροφορικής αποκλειστικής χρήσης με συνολική δυναμικότητα 60 ατόμων.
 • Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Το Κέντρο, το οποίο συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου, αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής στο ακαδημαϊκό περιβάλλον καθώς και προβλήματα επικοινωνίας ή σχέσεων, στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές, στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων μάθησης των φοιτητών/τριών, στη στήριξη φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες, στη συμβουλευτική υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών/τριών και στην παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής στους φοιτητές. Στο Κέντρο παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: Ατομική Συμβουλευτική, Ομαδική Συμβουλευτική, Εποπτική Συμβουλευτική, Τηλεσυμβουλευτική.
 • 20 εγκαταστάσεις/γραφεία διοίκησης και υποστήριξης του Τ.Ο.Ο.Ο.
 • 1 Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμένη με αναβαθμισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με δυνατότητα απομακρυ­σμέ­νης πρόσβασης. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ευρεία και διαρκώς ανανεούμενη συλλογή σύγχρονων επιστημονικών Περιοδικών, βιβλίων, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και καλύπτει με πληρότητα το ερευνητικό έργο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.
 • Αναρτημένος στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Οδηγός για τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Ενημέρωσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • Υποστηρικτικές διαδικασίες για Φοιτητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Π.Μ.Σ. τόσο από τη Γραμματεία όσο και από το Σύμβουλο Καθηγητή φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το Κέντρο Συμβουλευτικής των Φοιτητών Κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., καταγράφονται σε ειδικό έντυπο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. κινητικές, μαθησιακές, απώλεια όρασης ή ακοής κλπ.) του φοιτητή. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στο Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και το Σύμβουλο Καθηγητή φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, ύστερα από σχετική εισήγηση του Συμβούλου Καθηγητή φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής των Φοιτητών, εγκρίνονται από τη Σ.Ε. κατάλληλες προσαρμογές που αφορούν στην προσβασιμότητα στους χώρους του Πανεπιστημίου, τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου, τη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και των λοιπών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, την παρακολούθηση και συμμετοχή στα μαθήματα και τις άλλες δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., την αξιολόγηση και εξέταση του φοιτητή και ό,τι άλλο αφορά στην ομαλή φοίτησή του.
 • Σύμβουλος Καθηγητής Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Βασικό έργο του είναι η διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής καθώς και η ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές και την ισότιμη ένταξη και φοίτηση στον χώρο του.
 • Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Open eclass, για την  εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία  των διδασκόντων με τους φοιτητές, την κατάργηση χρονικών και τοπικών περιορισμών και χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων για τη χρήση της. Η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ενώ για τις ανάγκες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης έχει διαμορφωθεί Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό. Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιηθεί σε ποσοστό μικρότερο από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με όσα ειδικότερα  ορίζονται  στον  Κανονισμό  Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Επιλέγεται  αυτός  ο  τρόπος διδασκαλίας για να καλύψει διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων των χώρων της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού. Επιπλέον διευκολύνει εργαζόμενους φοιτητές, ή/και  εξαιρετικές περιπτώσεις μη-εργαζόμενων φοιτητών, να  έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό  υλικό  χωρίς  να  απαιτείται  η  φυσική  τους  παρουσία. Το  Τμήμα  διαθέτει  τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Δίκτυο Δεδομένων του Πανεπιστημίου. Το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου είναι ένα πλήρως switched layer-2 fast Ethernet δίκτυο. Το δίκτυο προσφέρει αυξημένο bandwidth για κάθε χρήστη του Πανεπιστημίου, δυνατότητα ορισμού εικονικών δικτύων για διαχωρισμό των ομάδων εργασίας ανεξάρτητα από τη φυσική τοπολογία του δικτύου, έλεγχο φόρτου κίνησης και ευκολία στη διαχείριση. Η σύνδεση με το Internet γίνεται με ταχύτητα 1Gbps μέσω του ΕΔΕΤ.
 • Υπηρεσία Βιντεοδιάσκεψης. Η νέα Υπηρεσία Βιντεοδιάσκεψης είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του Χαροκοπείου μέσω web την οποία έχει αναπτύξει το ακαδημαϊκό διαδίκτυο GUnet (http://www.gunet.gr/). Η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, για τηλεσυνεργασία μέσω  βιντεοδιάσκεψης με οποιονδήποτε συνεργάτη τους.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik