Αγροτική Οικιακή Οικονομία και Τουρισμός


 

Προπτυχιακό | Δ' εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ3501

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Κοινωνικοοικονομική ανάλυση των Marx-Goffman-Durkheim-Levi-Strauss με τον Τουρίστα μέσα στο σύγχρονο κόσμο.
 • Νεωτερισμός και η Παραγωγή της Τουριστικής Εμπειρίας.
 • Αγροτική Ανάπτυξη και Τουρισμός.
 • Αξιοθέατα και Κοινωνική Δομή.
 • Ελεύθερος Χρόνος.
 • Η Οργανωμένη Αυθεντικότητα.
 • Σημειωτική του Αξιοθέατου.
 • Η Εθνολογία των περιηγητών Δομή, Γνήσια και Πλαστή.
 • Θεωρία, Μέθοδοι και Εφαρμογές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση των Marx-GoffmanDurkheim-Levi-Strauss-Dean MacCannell με τον τουρίστα μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Επίσης γίνεται ανάλυση της αγροτικής κοινωνίας σε σχέση με τον τουρισμό, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη της παραγωγής της τουριστικής εμπειρίας. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της κοινωνικής δομής και του ελεύθερου χρόνου, καθώς επίσης η σημαντικότητα της αυθεντικότητας και της σημειωτικής του αξιοθέατου στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία και της μετεξέλιξης του τουρισμού σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο/ επάγγελμα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να αναλύει:

 • τις διαδικασίες της οικιακής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού και κυρίως στον αγροτικό χώρο,
 • τις αλλαγές στη σύγχρονη κοινωνία λόγω ανάπτυξης του τουρισμού,
 • τη σημειωτική του αξιοθέατου.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Χρήση powerpoint στη διδασκαλία, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις κρίσεως σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Γραπτή εξέταση (20%)στο μέσο των διαλέξεων με ερωτήσεις σύντομης απάντησης

ΙΙΙ. Γραπτή εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Θεοδωροπούλου, Ε. Ο Τουρίστας - Ανάλυση της Σύγχρονης Κοινωνίας. 2015.
 • MacCannell, D. Empty Meeting Grounds: The Tourist Papers. London and New York: Routledge., (346 pages), 1992.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik