Αγροτική Οικονομική


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ0503

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνικά και Αγγλικά για τους Erasmus Φοιτητές

button eclass

Περιγραφή

 • Εισαγωγή στην οικονομική των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Συντελεστές παραγωγής αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Τύποι, μέγεθος και μορφές οργάνωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Προβλήματα ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Σχεδιασμός παραγωγής αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λήψη αποφάσεων.
 • Ανάλυση και υπολογισμός κόστους παραγωγής και οικονομικού αποτελέσματος αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Απασχόληση στις Αγροτικές Περιοχές.
 • Πολυαπασχόληση στον Αγροτικό Χώρο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει:

 • στην ανάλυση του αγροτικού τομέα ως οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα
 • στην εξέταση των τύπων, του μεγέθους, των μορφών οργάνωσης και των προβλημάτων των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • στην ανάλυση και στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής και του οικονομικού αποτελέσματος αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • στον σχεδιασμό παραγωγής αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λήψης αποφάσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να αναλύει:

 • κατανοεί τις βασικές έννοιες της αγροτικής οικονομίας
 • αναλύει το κόστος παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής παραγωγής)
 • να υπολογίζει, να ερμηνεύει και να αξιολογεί το οικονομικό αποτέλεσμα μιας αγροτικής εκμετάλλευσης
 • τις προϋποθέσεις και δυνατότητες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση powerpoint στη διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

  • Ερωτήσεις κρίσεως σύντομης απάντησης
  • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
  • Γραπτή εξέταση (20%)στο μέσο των διαλέξεων με ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  Γραπτή εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Λιανός, Θ., Δαμιανός Δ., Μέργος Γ., Ντεμούσης Μ. και Σ. Κατρανίδης (2016), «Αγροτική Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική», Δ΄ έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλης
 • Θεοδωροπούλου Ελένη. (2015). «Αγροτική Οικιακή Οικονομία». Εκδόσεις Παριζιάνου
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik