Αξιολόγηση σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1223-4223

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης, Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποβλέπειστην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά την εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: Βασικές έννοιες και θεωρίες
 • Αξιολόγηση και σχολική αποτελεσματικότητα
 • Εκπαιδευτική διοίκηση και αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων, Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης
 • Η αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων, Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων, Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης
 • Εργαλεία αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων, Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης
 • Η διεθνής εμπειρία της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και στελεχών της εκπαίδευσης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρική γνώση γύρω από τις βασικές έννοιες της αξιολόγησης και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση
 • εξοικειωθεί με τη μελέτη της διεθνούς επιστημονικής αρθρογραφίας πάνω σε ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, τις προοπτικές και τους περιορισμούς της
 • γνωρίσει και ασκηθεί σε ποικιλία μεθόδων και καλών πρακτικών εφαρμογής εκπαιδευτικής αξιολόγησης
 • αποκτήσει την ικανότητα να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πιθανούς παρεμποδιστικούς παράγοντες που υπονομεύουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση

Γενικές Ικανότητες

 • Επικαιροποίηση γνώσεων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Αυτόνομη εργασία, ενίσχυση αυτορρυθμιζόμενης μάθησης
 • Ομαδική εργασία, ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας
 • Προσαρμογή σε αυξανόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις και σύνθετες επαγγελματικές καταστάσεις
 • Ενθάρρυνση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριων
 • Αναζήτηση και κριτική μελέτη δεδομένων, αλλά και πρακτική αξιοποίηση των επιστημονικών παραδοχών και των ερευνητικών ευρημάτων
 • Καλλιέργεια του ερευνητικού προβληματισμού γύρω από θέματα της εκπαίδευσης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Διαδραστική διδασκαλίααλληλεπίδραση 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 35
Δραστηριότητες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 30
Ομαδικές δραστηριότητες 20
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτησυγγραφή εργασίας 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται:

α. Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 60% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου και αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις κριτικού αναστοχασμού μέσω της μελέτης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεναρίων ή άλλων έγκυρων εκπαιδευτικών πηγών που σχετίζονται άμεσα με τις διδακτικές ενότητες που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι:

 • Παιδαγωγική ορθότητα και επιστημονική τεκμηρίωση απαντήσεων
 • Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης παιδαγωγικών εννοιών και όρων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος
 • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών
 • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα ως προς τη διατύπωση παιδαγωγικών-διδακτικών προτάσεων
 • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
 • Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου
 • Μορφή γραπτού δοκιμίου

β. Σε εκπόνηση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση,της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 40 % του τελικού συνολικού βαθμού. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών των φοιτητών/τριών είναι:

 • η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα
 • η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων
 • η πληρότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων
 • η ορθότητα της καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών (references) τόσο στο σώμα όσο και στο τέλος της εργασίας
 • η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες
 • η σαφήνεια του γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κασσωτάκης, Μ. (2018). Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Γρηγόρης
 • Kyriakides, L., Creemers, B.P.M., & Charalambous, E. (2018). Equity and Quality Dimensions in Educational Effectiveness. Dordrecht, the Netherlands: Springer
 • Isoré, M. (2009), “Teacher Evaluation: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review”, OECD Education Working Papers, No. 23, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/223283631428

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
 • Practical Assessment, Research and Evaluation
 • School Effectiveness and School Improvement
 • Studies in Educational Evaluation
 • Assessment in Education: Principles, Policy & Practice
 • Educational Assessment
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik