Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03234

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Αγωγή Καταναλωτή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και να είναι σε θέση να εξηγήσουν τη σημασία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών στην οικονομική διαδικασία
 • αντιλαμβάνονται τη σημασία και τα χαρακτηριστικά των πρωτογενών και δευτερογενών αγορών και τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοοικονομικά προϊόντα διαπραγματεύονται σε αυτές τις αγορές
 • εξηγήσουν τη σχέση κινδύνου-απόδοσης και τις βασικές μεθοδολογίες μέτρησης των αποδόσεων και του κινδύνου και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν
 • εφαρμόσουν τις αρχές αξιολόγησης ενός επενδυτικού προγράμματος
 • κατανοούν τις βασικές αρχές τιμολόγησης των ομολόγων και να εξηγήσουν τη σχέση τιμής-απόδοσης
 • εξηγήσουν τις βασικές θεωρίες ερμηνείας των καμπυλών επιτοκίων
 • περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικών των futures και options και τις βασικές επενδυτικές θέσεις
 • εξηγήσουν τη σημασία του μηχανισμού margin στα χρηματιστήρια παραγώγων
 • παρουσιάσουν τα βασικά εργαλεία κάλυψης του επιτοκιακού κινδύνου μίας επιχείρησης

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των εταιριών και τις αποφάσεις των επενδυτών. Στα πλαίσια αυτά το μάθημα αναλύει τις αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων και ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα (α) για χρηματοδοτικούς και επενδυτικούς σκοπούς και (β) για λόγους ελέγχου και αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Το μάθημα περιγράφει τους μηχανισμούς έκδοσης των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τις συνεχείς καινοτομίες των αγορών στην δημιουργία νέων προϊόντων. Παράλληλα, στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα χρηματοοικονομικά προϊόντα διαπραγματεύονται στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές.

Το πρόγραμμα του μαθήματος εστιάζεται στη συνέχεια στη σχέση κινδύνου-απόδοσης και στο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ερμηνεύει τον προσδιορισμό των προσδοκώμενων αποδόσεων των επενδύσεων με κίνδυνο. Έχοντας δημιουργήσει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρό, στη συνέχεια οι σπουδαστές μελετούν τις βασικές αρχές τιμολόγησης των χρηματοοικονομικών προϊόντων σταθερού εισοδήματος, την μέτρηση των αποδόσεων και τους παράγοντες προσδιορισμού της διακυμαντότητας των τιμών τους. Παράλληλα εξετάζονται οι βασικές μεθοδολογίες αποτίμησης επενδυτικών προγραμμάτων.

Στη συνέχεια, οι σπουδαστές μελετούν τις θεωρίες ερμηνείας των καμπυλών επιτοκίων και τη σημασία τους στην τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το μάθημα εισαγάγει επίσης τους συμμετέχοντες στις αγορές των παραγώγων προϊόντων και ιδιαίτερα των options και futures.

Το τελευταίο τμήμα του μαθήματος εξετάζει περιπτώσεις χρηματοοικονομικών κινδύνων και αναλύει τα βασικά τους χαρακτηριστικά και ειδικά θέματα στα χρηματοοικονομικά με έμφαση στον τομέα του behavioral finance.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση PowerPoint

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Προετοιμασία εργασίας 47
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 54
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτές Εξετάσεις:70% (Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων και επίλυσης προβλημάτων),
Προετοιμασία και Παρουσίαση Εργασίας:30%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Scott Besley and Eugene Brigham. Essentials of Managerial Finance. 14th edition, Cengage Learning.
 • Jeff Madura. Financial Institutions and Markets, 7th edition, South-Western, 2006.
 • Robert Strong. Portfolio Construction, Management & Protection, South-Western, 5th edition, 2009.
 • Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, and Bradford D. Jordan. Core Principles and Applications of Corporate Finance. McGraw-Hill, Global Edition.
 • Βασίλης Θωμάς. Ανάλυση Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών - Σημειώσεις.

Αρθρογραφία

 • Barberis , Nicholas and Rischard Thaler (2003). A Survey of Behavioral Finance, in the Handbook of Economics of Finance, Edited by G. Constantinides, M. Harris and R. Stulz.
 • Bradfield, D. (2003). Invesment Basics. On Estimating the beta Coefficient. Investment Analysts Journal, 57, 47-53.
 • Fama, Eugene F. (1998). Market Efficiency, Long-term Returns, and Behavioral Finance. Journal of Financial Economics, 49, 283-306.
 • Fama, E. F., and K. French (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465.
 • Fama, Eugene F. and Kenneth French (2004). The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. Journal of Economic Perspectives, 18(3), 25-46.
 • Malkiel, Burton (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of Economic Perspectives, 17(1), 59-82.
 • Malkiel, Burton (2005). Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 Years Later. The Financial Review, 40, 1-9.
 • Perold, Andre (2004). The Capital Asset Pricing Model. Journal of Economic Perspectives, 18(3), 3-24.
 • Shiller, Robert (2001). Bubbles, Human Judgment and Expert Opinion. Yale ICF Working Paper.
 • Shiller, Robert (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. Journal of Economic Perspectives, 17(1), 83-104.
 • Statman, Meir (2008). What is Behavioral Finance? In the Handbook of Finance, vol. II, chapter 9, edited by Frank J. Fabozzi, John Wiley & Sons, 79-84.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik