Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4312

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου, Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, με την καταλυτική για την επιστήμη ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας τα Αναλυτικά Προγράμματα αποκτούν νέες στοχεύσεις και περιεχόμενα. Δεν αποσκοπούν πια πρωτίστως στην απόκτηση γνώσης από την πλευρά των μαθητών, αλλά κυρίως στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αναζήτηση, την χρήση και την εφαρμογή της γνώσης στην πραγματική ζωή. Στο μάθημα αυτό λοιπόν εξετάζονται οι νέες προτάσεις για τις δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες στον εικοστό πρώτο αιώνα, η μετάβαση από τα 3 r την ανάγνωση την γραφή και την αριθμητική (reading, writing, arithmetic) στα 3cτην κριτική σκέψη τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία και τη συνεργασία (critical thinking, creativity, communication and collaboration). Το μάθημα ασχολείται με την εκπόνηση προγραμμάτων που στοχεύουν κυρίως στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη νοημοσύνη και τις εκτελεστικές λειτουργίες, που σχετίζονται με την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, καθώς και η θεωρητική συζήτηση για το αν αυτές είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στο σχολείο. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

 • Έχουν γνώση των βασικών θεωριών σχετικά με την κριτική και τη δημιουργική σκέψη και κατανόηση που βασίζεται και ενισχύει τις γνώσεις των βασικών σπουδών και της πείρας τους, και, συγχρόνως, τους παρέχει τη βάση για εκπόνηση ερευνητικών εργασιών.
 • Είναι σε θέση να είναι σε θέση να εκπονούν και να εφαρμόζουν προγράμματα για την καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης στην εκπαιδευτική πράξη της δραστηριότητάς τους ή/και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να βρεθούν στο μέλλον
 • Έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις που απέκτησαν και να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα, καθώς επίσης να διατυπώνουν κρίσεις
 • Είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους αλλά και τη γνώση, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
 • Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση e-class Χαροκοπειου Πανεπιστημιου δυνατότητα για προσωπικής συνεργασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφορμας big blue button

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εκπόνηση ομαδικών ή ατομικών εργασιών 39
Προσωπική Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

ΓΛΩΣΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 • Διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή της εκπαιδευτική διαδικασίας
 • Διαμορφωτική αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος μέσω ανατροφοδότησης σε παρουσιάσεις και εργασίες
 • Παρουσιάσεις
 • Τελική ερευνητική ή βιβλιογραφική εργασία (Οδηγίες εκπόνησης παρουσιάσεων και εργασιών καθώς και κριτήρια αξιολόγησής τους στο e-class του μαθήματος)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Cropley, A. J. (2001). Creativity in education & learning: A guide for teachers and educators. New York: Routledge.
 • Leicester, M., & Taylor, D. (2010). Critical thinking across the curriculum : developing critical thinking skills, literacy and philosophy in the primary classroom. Maidenhead: Open University Press.
 • Nosich, G. M. (2012). Learning to think things through : a guide to critical thinking across the curriculum (4th ed. ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Sternberg, R. J., & Williams, W. M. (1996). How to develop student creativity. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik