Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και αποτελεσματική μάθηση


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1223-4112

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: - Ειδικού Υπόβαθρου - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα: --

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στο δάσκαλο και την επαγγελματική του δράση στο σχολικό περιβάλλον. Εξετάζεται η έννοια του εκπαιδευτικού επαγγελματισμού, η έννοια και οι φάσεις επαγγελματικής ανάπτυξης του δασκάλου. Επίσης, εξετάζεται η έννοια του μαθησιακού περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής διδασκαλίας, οι άξονες που τη συνθέτουν, οι παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα της σχολικής τάξης. Ειδικότερα, διερευνώνται τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού, οι προσδοκίες και οι απόψεις του ίδιου και της κοινωνίας σχετικά με το επάγγελμά του, τα στοιχεία που συνθέτουν τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον κοινωνικό και συμβουλευτικό του ρόλο στο σχολείο και την κοινωνία, τα στάδια της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Επιπλέον, μελετώνται οι βασικοί πυλώνες της αποτελεσματικής διδασκαλίας όπως τα ενδοδομικά της χαρακτηριστικά, η διαχείριση της σχολικής τάξης, η προετοιμασία της διδασκαλίας, η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου, η διαχείριση του σχολικού χρόνου, η επικοινωνία με μαθητές, γονείς και συναδέλφους και τοπικούς φορείς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρική γνώση των παιδαγωγικών πτυχών που σχετίζονται με θέματα εκπαιδευτικού επαγγελματισμού, οργάνωσης αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος και διδασκαλίας.
 • εξοικειωθεί με τη μελέτη της διεθνούς επιστημονικής αρθρογραφίας πάνω στα προαναφερόμενα θέματα.
 • αποκτήσει δεξιότητες αυτομόρφωσης, μελέτης πηγών και εξαγωγής χρήσιμων για αυτούς συμπερασμάτων σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και αποτελεσματικής διδασκαλίας.
 • οικειωθεί με καλές πρακτικές και τεχνικές βελτίωσης της επαγγελματικής τους καθημερινότητας.

Γενικές Ικανότητες

 • Ενίσχυση παιδαγωγικής συνείδησης και κατανόησης της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο
 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων, επαγγελματικής ηθικής και υπευθυνότητας
 • Αυτόνομη εργασία-Μαθησιακή αυτορρύθμιση
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές καταστάσεις-απαιτήσεις
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων πληροφοριών
 • Ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των φοιτητών/τριών
 • Ενίσχυση της αυτοαξιολογικής ικανότητας των φοιτητών/τριών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: - Πρόσωπο με πρόσωπο, - Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Διαδραστική διδασκαλία αλληλεπίδραση 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Δραστηριότητες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 30
Ομαδικές δραστηριότητες 25
Προσωπική/μη καθοδηγούμενη μελέτη/συγγραφή εργασίας 40
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται:

α. Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 100% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου και αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις κριτικού αναστοχασμού μέσω της μελέτης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεναρίων ή άλλων έγκυρων εκπαιδευτικών πηγών που σχετίζονται άμεσα με τις διδακτικές ενότητες που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι: - Παιδαγωγική ορθότητα και επιστημονική τεκμηρίωση απαντήσεων-Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης παιδαγωγικών εννοιών και όρων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος - Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών - Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα ως προς τη διατύπωση παιδαγωγικών-διδακτικών προτάσεων - Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων - Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου - Μορφή γραπτού δοκιμίου

β. Στην προαιρετική εκπόνηση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 30 % του τελικού συνολικού βαθμού. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός της γραπτής εξέτασης αντιστοιχεί στο 70% της τελικής συνολικής βαθμολογίας. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών των φοιτητών/τριών είναι: - η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα - η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων - η πληρότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων - η ορθότητα της καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών (references) τόσο στο σώμα όσο και στο τέλος της εργασίας - η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες) - η σαφήνεια του γραπτού λόγου Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Freiberg, J. (2002) Essential skills for new teachers. Educational Leadership, 59: 56-60.
 • Hunt, G., Wiseman, J. D. & Touzel, J.T. (20094) Effective teaching: Preparation and implementation. USA: Charles C. Thomas Publisher.
 • Koutrouba, K. (2012) A profile of effective teacher: Greek secondary education teachers’ perceptions. European Journal of Teacher Education, 35(3), 359-374.
 • Koutrouba, K. (2013) Student misbehavior in secondary education: Greek teachers’ views and attidudes. Educational Review, 65(1), 1-19.
 • Koutrouba, K. (2016) Defining teacher effectiveness in secondary education: The perceptions of Greek students. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15(10), 73-91.
 • Marzano, R. & Marzano, J. (2003) “The key to classroom management”, Educational Leadership, 61(1), 1-8.
 • Papastamatis, A., Panitsidou, E., Giavrimis, P. & Papanis, E. (2008) Facilitating teachers’ & educators’ effective professional development. Review of European Studies, 1(2): 83-90.
 • Thornberg, R. (2008). School children’s reasoning about school rules, Research Papers in Education, 23(1), 37-52.
 • Ματσαγγούρας, Η. (2008) Σχέσεις σχολείου και οικογένειας: Εναλλακτικές θεωρήσεις του περιεχομένου και του πλαισίου των σχέσεων. Στο Α. Μπρούζος, Π. Μισαηλίδη, Α. Εμβαλωτής & Α. Ευκλείδη (επιμ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Σχολείο & Οικογένεια, vol. 6 (σ.σ.35-68) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Improving Schools
 • Educational Studies
 • Teaching and Teacher Education
 • School Effectiveness and School Improvement
 • International Journal of Instruction
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik