Αναπτυξιακά Επιχειρησιακά Προγράμματα


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03213

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Τοπική Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην τουριστική ανάπτυξη με βιώσιμο χαρακτήρα. Με κύριες συνιστώσες τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, τις κοινωνίες υποδοχής και τον πολιτισμό τους, το μοντέλο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης εγκαινιάζει ένα νέο πλαίσιο αξιών που με τη σειρά του επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα, την τουριστική αγορά, τους τουριστικούς προορισμούς. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Αντιλαμβάνονται την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και το αναπτυξιακό μοντέλο που εισηγείται.
 • Αναπτύσσουν αποτελεσματικές πρακτικές, αναφορικά με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών υπηρεσιών στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Να μπορούν να δημιουργούν αποδοτικές τουριστικές επιχειρήσεις (Start Ups) που θα επενδύουν σε καινοτόμες και  πρωτότυπες ιδέες.
 • Να διοικούν αποτελεσματικότερα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που εμπλέκεται στην τουριστική ανάπτυξη.
 • Να δημιουργούν τουριστικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις της τουριστικής αγοράς. 

Γενικές Ικανότητες

Το Μάθημα αποσκοπεί στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, τη λήψη αποφάσεων, τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, τον σχεδιασμό και διαχείριση έργων, την εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η έννοια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά, προτεραιότητες, αρχές.
 2. Οι τάσεις της τουριστικής αγοράς, εξέταση προσφοράς και ζήτησης  στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
 3. Η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού. Μελέτες περίπτωσης στην ελληνική τουριστική αγορά.
 4. Ορισμός της καινοτομίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
 5. Συνέργειες Δημόσιου- Ιδιωτικού τομέα και τοπικών κοινωνιών για ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη.
 6. Ο Οικολογικός χαρακτήρας της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και η εξασφάλιση αειφορικής χρήσης των πόρων.
 7. Προορισμοί με βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και προορισμοί μαζικού τουρισμού. Συγκρίσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις με τη χρήση power point, εφαρμογή του e-class, σύντομα βίντεο για την προαγωγή του διαλόγου.

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτες Περιπτώσεων 36
Σπουδές 65
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
 • Τελικές εξετάσεις (60%)
 • Εκπόνηση εργασιών (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Tsartas, P., (2010) Greek Tourism Development, Kritiki
 • Tsartas P., Lytras P., (ed), (2017) Tourism, Tourism Development: Contributions of Greek Scientists, Papazissis

Επιπλέον Βιβλιογραφία:

 • Sarantakou, E. (2010). Mature tourist destinations. Evolution and possibilities to transfer to a sustainable model of summer-cultural tourism: The Greek case (PhD Thesis).
 • TsartasP., SarantakouE., KontisI. Alexios-Patapios, 2016. “Tourism Development Models in Greece: Trends and Challenges in an effort to change the paradigm”, in: Rontos, K., José António Filipe, Tsartas, P., (eds), 2016. Modeling and New Trends in Tourism: A Contribution to Social and Economic Development, Nova Publishers, USA.
 • Tsartas, P., Papatheodorou, A., and Vasileiou, M. (2014) Tourism Development and Policy in Greece. In Costa, C., Panyik, E. and Buhalis, D. European Tourism Planning and Organisation Systems: National Case Studies (Volume III), Clevedon: Channel View Publications.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik