Αναπτυξιακή Ψυχολογία


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ6400

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Οι κύριες ηλικιακές φάσεις της ανάπτυξης του ατόμου. Γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία. Γνωστικοί, γλωσσικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της σκέψης (Θεωρία του Νου) κατά την προσχολική και σχολική ηλικία. Οι θεωρίες των Freud, Erikson, Piaget και Kohlberg για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του ατόμου και ο ρόλος της αγωγής και της εκπαίδευσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ατόμων
 • έχουν αποκτήσει γνώση θεμάτων που σχετίζονται με τη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη στις διάφορες ηλικιακές φάσεις της ανάπτυξης του ατόμου
 • έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη
 • έχουν καταστεί ικανοί να διακρίνουν το ρόλο της αγωγής και της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των ατόμων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Δια ζώσης διδασκαλία, ασκήσεις σε μικρές ομάδες, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, μελέτη βασικής επιστημονικής βιβλιογραφίας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Συγγραφή εργασίας/εργασιών 40
Διαδραστική διδασκαλία 30
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus είναι η Αγγλική.
Οι φοιτητές αξιολογούνται με: α) γραπτή εξέταση (100%) του τελικού βαθμού, ή β) γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του τελικού βαθμού) ή δύο προόδους (50% του τελικού βαθμού η κάθε μία) ή δύο προόδους (40% του τελικού βαθμού η κάθε μία) και εργασία (20% του τελικού βαθμού).
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κλειστού τύπου, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή (600 έως 800 λέξεις) και προφορική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει γραπτή παρουσίαση 3000-3500 λέξεων ενός θέματος σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος, με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Cole, M., & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: Εφηβεία. Αθήνα:Τυπωθήτω.
 • Cole, M., & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Άρθρα από ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σχετικά με τα θέματα που απαρτίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Ψυχολογία
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Παιδαγωγικός Λόγος
 • Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση
 • British Journal of Developmental Psychology
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik