Αναπτυξιακή Ψυχολογία


 

Μεταπτυχιακό | Β' εξάμηνο | 1223-4211

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 9 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης

Προαπαιτούμενα: Αναπτυξιακή Ψυχολογία γενικού υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα που αφορούν στη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων. Εξετάζονται οι θεωρίες για τη γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν στο ‘τι’ και στο ‘πως’ της ανάπτυξης. Παρουσιάζονται επίσης οι διάφορες θεωρίες για τη Θεωρία του Νου και οι γλωσσικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν αποκτήσει γνώση θεμάτων που σχετίζονται με τη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία και να είναι σε θέση να κάνουν κριτική ανάλυση των θεμάτων αυτών
 • έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές των διαφόρων θεωριών για τη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν για να δίδουν απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν στο ‘τι’ και στο ‘πως’ της ανάπτυξης.
 • έχουν αποκτήσει γνώση των διαφόρων θεωριών για τη Θεωρία του Νου καθώς και των κοινωνικών και γλωσσικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή της
 • έχουν καταστεί ικανοί να συγγράφουν και να παρουσιάζουν εργασίες σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος κάνοντας χρήση της ξενόγλωσσης, κυρίως, βιβλιογραφίας.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Δια ζώσης διδασκαλία, βιωματικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, μελέτη βασικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, παρουσίαση στην τάξη από τους φοιτητές ξενόγλωσσων, κυρίως, άρθρων ή βιβλίων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:  Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Μελέτη και συγγραφή συντόμων εργασιών ανάλυσης-παρουσίασης ξενόγλωσσων ερευνητικών άρθρων 50
Συγγραφή συνθετικής εργασίας 75
Προετοιμασία και προφορική παρουσίαση της συνθετικής εργασίας 25
Βιωματικές ασκήσεις 35
Σύνολο Μαθήματος 225

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική

Οι φοιτητές αξιολογούνται με: α) γραπτή εξέταση (80%) του τελικού βαθμού και μικρές εργασίες (20% του τελικού βαθμού) ή β) γραπτή εργασία (80%) του τελικού βαθμού και μικρές εργασίες (20% του τελικού βαθμού).

Οι μικρές εργασίες περιλαμβάνουν σύντομη γραπτή ( 600 έως 800 λέξεις) και προφορική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η γραπτή εργασία, η οποία βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός θέματος, με 5000- 5500 λέξεις, σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Άρθρα από ξενόγλωσσα, κυρίως, περιοδικά σχετικά με τα θέματα που απαρτίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος

Ενδεικτική βασική βιβλιογραφία

 • Cole, M., & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: Εφηβεία. Αθήνα:Τυπωθήτω.
 • Cole, M., & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • British Journal of Developmental Psychology
 • European Journal of Developmental Psychology
 • Journal of Applied Developmental Psychology
 • Ψυχολογία
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Παιδαγωγικός Λόγος
 • Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik