Αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4322

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Επιστημονική Περιοχή & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Εισαγωγή στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, Δυναμικό περιβάλλον και αρχές της διοίκησης, Αξίες και Ηθική, Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας, Στελέχωση (περιλαμβάνει την επιλογή, την επιμόρφωση/εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού), Κατανομή των εργασιών, Ικανοποίηση εργασίας και απόδοση των εργαζομένων, Άριστο εργασιακό περιβάλλον, Belbin’s Team Role, Χαρακτηριστικά, μορφές και τύποι Ηγεσίας, Leadership and Groups, Πολιτικές Αμοιβών, Complaint Management, Διοίκηση Αλλαγών και Οργανωσιακές Αλλαγές, Διαχείριση Άγχους (Stress Management), Διαχείριση Χρόνου (Time Management), Κοινωνική Πολιτική και Δημόσια Διοίκηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, ο βασικότερος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η απόδοση ενός οργανισμού (δημόσιου ή ιδιωτικού) καθορίζεται τόσο από τις αποφάσεις των εργαζομένων σχετικά με την εργασία όσο και από τη συμπεριφορά τους. Ανεξάρτητα από το είδος του οργανισμού, τις δραστηριότητές του και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, ο προσδιοριστικός παράγοντας της απόδοσής του είναι το κατάλληλο σύστημα προσέλκυσης, παρακίνησης και διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα. Το μάθημα «Αποτελεσματική Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» ανήκει στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση του σημαντικότερου πόρου μιας σύγχρονης ιδιωτικής οικονομικής μονάδας ή ενός δημόσιου οργανισμού, του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ο κλάδος της διοικητικής επιστήμης που έχει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος με την ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (στελεχών και εργαζομένων) προς όφελος τόσο της οικονομικής μονάδας όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα εργαλεία και τις αρχές του μάνατζεμεντ προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν τα θέματα των  ανθρωπίνων πόρων αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη Αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Στρατολόγηση, επιλογή, επιμόρφωση, αξιολόγηση και ανάπτυξη εργαζομένων
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση powerpoint (ppt). Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 70
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη-συγγραφή εργασίας 65
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η ενεργός συμμετοχή με διατύπωση ερωτημάτων και προβληματισμών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στο μάθημα. Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις (60%), γραπτή εργασία (30%) και συμμετοχή κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (10%). Το θέμα της εργασίας βασίζεται σε μια θεματική ενότητα του μαθήματος ενώ θα παρουσιαστεί η εργασία – μελέτη από τους φοιτητές.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η κατωτέρω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και βοηθά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες. Ως διδακτικά βοηθήματα θα δοθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές άρθρα επιλεγμένων συγγραφέων καθώς και εκτενής βιβλιογραφία.

 • Bush, T. & Middlewood, D. (2005), Leading and managing people in education. Paul Chapman Publishing
 • Cornelius, N. (1999), Human Resource Management A managerial perspective. International Thomson Business Press
 • Flynn, N.  (2007), Public Sector management, fifth edition, Sage Publications
 • Jackson, S. & Schuler, R. (2008), Managing Human Resources, South Western Publishing
 • Mello, J.A. (2006), Strategic Human Resource Management, second edition, Thomson South Western
 • Mullins, L.J. (2010), Management & Organizational Behavior, ninth edition, England: Prentice-Hall
 • Schermerhorn, J.R. (Jr), Hunt, J.G. & Osborn, R.N. (2002), Organizational Behavior. Seventh Edition, U.S.A.: Wiley & Sons Inc. 
 • Werner, J.N. & DeSimone R. L. (2008), Human Resource Development, South Western Publishing
 • Βαξεβανίδου, Μ. & Ρεκλείτης, Π. (2008), Management Ανθρωπίνων Πόρων, εκδόσεις Προπομπός
 • Dessler G., (2012), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Τάσεις, επιμέλεια Β. Κέφης, μεταφ., Γ. Μελισσουργός, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
 • Ιορδάνογλου Δ., (2008), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις. Νέες τάσεις και πρακτικές, εκδ. Κριτική, Αθήνα
 • Mondy W. R., Martocchio J.J., (2018), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, επιμέλεια Β. Κέφης – Γ. Θερίου, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα  
 • Παπαλεξανδρή Ν.& Μπουραντάς Δ. (2003), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, εκδόσεις  Μπένου
 • Χυτήρης Λ. Σ., (2018), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τρίτη έκδοση, εκδ. Μπένου, Αθήνα

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Human Resource Management Review
 • Human Resource Development International
 • Team Performance Management
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik