Αστική και Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03214

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Τοπική Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τους παράγοντες που οδηγούν μία πόλη και μία Περιφέρεια σε οικονομική ανάπτυξη και να τους καταστήσει ικανούς να αξιολογήσουν εάν η πόλη ή η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί οικονομικά και με ποιόν τρόπο.

Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της αστικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και αξιολογούν τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στον κόσμο και στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αστική και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στην αστική και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αίτια και Παράγοντες των αναπτυξιακών ανισοτήτων των πόλεων και των περιφερειών. Στόχοι της αστικής και περιφερειακής πολιτικής. Η συμβολή των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών για το περιβάλλον, της έρευνας και της τεχνολογίας, του αγροτικού τομέα, στη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία. Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο δράσης για τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιφέρειες της Ελλάδας. Βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των πόλεων μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, της ανάπλασης των υποβαθμισμένων περιοχών. Πολιτική της κοινωνικο-οικονομικής συνοχής και βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομική Ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών μέσω την ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης. Πόλη και παγκοσμιοποίηση.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 30
Ασκήσεις 31
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Παράδοση εργασιών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Μητούλα, Ρ. (2006) "Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση & Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος", Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
 • Στεφάνου, Ι. & Μητούλα, Ρ. (2002) "Ο ρόλος της ενέργειας στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη", Εκδόσεις Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης Ε.Μ.Π., Αθήνα
 • Μητούλα Ρ. (2002) "Συνθήκες Διαμόρφωσης της Σύγχρονης Ελληνικής Πόλης", εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα
 • Armstrong H. & J. Taylor (2000), "Regional Economics and Policy", Massachusetts: Blackwell 
 • Krugman P. (2002 "Development, Geography, and Economic Theory", The MIT Press 
 • McCann Ph. (2013) "Modern Urban and Regional Economics", Oxford Press 
 • OECD (2010) "How Regions Grow", OECD: Paris
 • Stilwell (1980) "Economic Crisis, Cities and Regions", Pergamon Press 
 • McCann Ph. (1992) "Αστική και Περιφερειακή Οικονομική", εκδ. Κριτική, Αθήνα
 • Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ. (2004) "Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα" εκδ. Κριτική, Αθήνα 
 • Στεφάνου Ι., Τσουδερός Ι., Μητούλα Ρ. (1999) “Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΗ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΤΡΟΥΒΙΟ”, εκδ. Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, Αθήνα
 • Στεφάνου Ι., Τσουδερός Ι., Μητούλα Ρ. (2000) “Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ”, εκδ. Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, Αθήνα
 • Στεφάνου Ι., Χατζοπούλου Α., Νικολαίδου Σ. (1995) “Αστική Ανάπλαση”, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Μητούλα Ρ., Στεφάνου Ι. (2002) «Η αστική ανάπλαση ως εργαλείο διατήρησης της φυσιογνωμίας των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Πρακτικά 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, τόμος ΙΙ, σελ. 493-499, 3-6 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη 
 • Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ. (1999) “Βιώσιμη Ανάπτυξη και Φυσιογνωμία της Πόλης“ εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα “Sustainable Development and Spatial Planning in the European Territory”, Μάϊος 13-16, 1999, Αθήνα 
 • Mitoula R., Economou Ag. (2008) “Regional Development and environmental protection in Greece”, Studies in REGIONAL & URBAN PLANNING (SRUP) Journal, p. 145-159, 11b Issue
 • Mitoula R., Theodoropoulou H., Vamvakari M. (2009) “Urban Development in east prefecture of Attica, Greece. Social and economic changes during the summer of the year 2004”, Journal: Housing & Building Research Center (HBRC Journal), Vol. 5, No 2, 
 • Theodoropoulou H., Mitoula R., Vamvakari M. (2009) “Sustainable Regional Development”, Journal of Social Sciences 5(2): 80-84, 2009 ISSN 1549-3652
 • Mitoula R., Lagos D., Filippou K. (2010) “Sustainable Development and Environmental Reconstruction in the Municipality of Aspropyrgos in Greece”, International Journal of Academic Research, Volume 2, No 1,  ISSN: 2075-4124, p.p. 177-185
 • Mitoula R. (2000) “The European Union Policies for the Financial and Social Coherence, for the Free Market and their affects on the physiognomy of the cities”, International Congress “THE FUTURE OF THE ARCHITECT (MIND, LAND, SOCIETY)”, p.94, Barcelona 7-11
 • Mitoula R., Bouraimis D. (2002) "The Sustainability of Athens through its Atmosphere Upgrading", Proceedings of the 38th International Planninng Congress “THE PULSAR EFFECT”, Athens, Greece, 21-26
 • Mitoula R., (2004) "Sustainability in the European Union through the Free Market: The effects on the Physiognomy of the Cities", Proceedings of the International Conference "CORP 2004 - 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN URBAN AND SPATIAL PLANNING AND IMPACTS OF ICT ON PHYSICAL SPACE", Vienna, Austria, 25-27 February 2004
 • Stefanou J., Mitoula R., Siakavellas M. (2004) "Greek Bio-Climatic Design and the Sustainable Development", Proceedings of the International Conference "CORP 2004 - 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN URBAN AND SPATIAL PLANNING AND IMPACTS OF ICT ON PHYSICAL SPACE", Vienna, Austria, 25-27 February 2004
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik