Αστική Οικονομία και Περιβάλλον


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ4000

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Τύποι των πόλεων. Αστική οικονομική ανάπτυξη. Οικονομικά προβλήματα στις πόλεις. Η κατοικία στις πόλεις. Ανεργία στις πόλεις. Φτώχεια στις πόλεις. Ζητήματα γκετοποίησης και διαχωρισμού στις πόλεις. Νέες αστικές οικονομίες. Χωρική κατανομή των πόλεων. Τα περιβαλλοντικά όρια της οικονομικής διαδικασίας. Μεθοδολογίες οικονομικής ανάλυσης της δομής και των χρήσεων γης στις πόλεις. Πόλη και περιβάλλον. Δομημένο περιβάλλον και πόλη. Φυσικό περιβάλλον και πόλη. Χωρική διάρθρωση και οργάνωση της αστικής οικονομίας. Η περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Οικονομική ανάλυση της χρήσης των φυσικών πόρων πόρων στην πόλη. Μικροοικονομική ανάλυση του τόπου εγκατάστασης της οικονομικής μονάδας στην πόλη (επιχείρηση, νοικοκυριό).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερώσει τους φοιτητές πάνω στα θέματα και τη σχέση της Αστικής Οικονομίας με το Περιβάλλον, τα οποία είναι διαρκώς εξελισσόμενα και σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να μπορούν να ερευνήσουν περαιτέρω και να παρουσιάσουν τα εν λόγω θέματα.
Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της Αστικής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και στον κόσμο σε ό,τι αφορά θέματα της Αστικής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στη βέλτιστη χρήση της Αστικής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Παράδοση εργασιών
 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • O’Sullivan Α. (2011) Αστική Οικονομική, Αθήνα: Κριτική.
 • Di Pasquale D & W. Wheaton (1996), Urban economics and real estate markets: Prentice Hall.
 • Krugman P. (2002), Development, Geography, and Economic Theory, The MIT Press.
 • Dicken P. & Lloyd P. (1990) Location in Space: Theoretical perspectives in Economic Geography, Harper Collins.
 • McCann Ph. (2013), Modern Urban and Regional Economics, Oxford.
 • McCann Ph. (1992), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Αθήνα: Κριτική.
 • McCann Ph. ed. (2002), Industrial Location Economics, Edward Elgar.
 • McDonald J.F. & D.P. McMillen (2011), Urban Economics and Real Estate, Theory and Policy, Massachusetts: Blackwell.
 • Stilwell (1980), Economic Crisis, Cities and Regions, Pergamon Press
 • Κώττης Γ. (1976), Μικροοικονομική του Τόπου Εγκατάστασης, Αθήνα: Παπαζήσης.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik