Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη σχολική τάξη


 

Μεταπτυχιακό | Β' εξάμηνο | 1223-4214

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τη εφαρμογή της σε τάξεις μικτής ικανότητας. Οι μαθητές που φοιτούν στα συμβατικά σχολεία είναι «διαφορετικοί» ως προς τα μαθησιακό τους προφίλ,, τη μαθησιακή ετοιμότητα και το ενδιαφέρον μάθησης, δηλαδή τους μαθησιακούς μηχανισμούς μέσω των οποίων διαχειρίζονται και προσεγγίζουν τη γνώση και παράλληλα αναπτύσσουν νέες δεξιότητες. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, ως ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική πρόταση δεν υπόσχεται έτοιμες λύσεις, όμως διατυπώνει εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν της διδασκαλίας με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Οι ενότητες που θα μελετηθούν είναι:

 • Η έννοια της μαθησιακής διαφορετικότητας στη σχολική τάξη 
 • Η έννοια και η αναγκαιότητα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας 
 • Προϋποθέσεις εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας
 • Μαθησιακό περιβάλλον και διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • Χαρακτηριστικά του μαθησιακού περιβάλλοντος σε τάξεις διαφοροποιημένης δυναμικής
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε τάξεις όπου εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
 • Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της διδασκαλίας ως προϋπόθεση αποτελεσματικής εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας · Τα είδη της διαφοροποίησης στη διδακτική πράξη
 • Η αξιολόγηση σε τάξεις μικτής ικανότητας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρική γνώση για την ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών
 • να διερευνούν τη μακροοικονομική ισορροπία της οικονομίας σύμφωνα με το Κευνσιανό και το Κλασικό υπόδειγμα.
 •  να εξετάζουν το σταθεροποιητικό ρόλο του κράτους σε συνδυασμό με τις επιδράσεις της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην οικονομία.

Γενικές Ικανότητες

 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στη σχολική τάξη
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής υπευθυνότητας και παιδαγωγικής ευαισθησίας και ίσης μεταχείρισης μαθητών με διαφορετική μαθησιακή δυναμική, εκπαιδευτικές ανάγκες και ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία-Μαθησιακή αυτορρύθμιση
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές καταστάσεις-απαιτήσεις
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων πληροφοριών
 • Προαγωγή της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των φοιτητών/τριών
 • Καλλιέργεια της ερευνητικής δυναμικής τω φοιτητών/τριών σε θέματα διαφοροποιημένης και εναλλακτικής διδακτικής
 • Ενίσχυση της αυτοαξιολογικής ικανότητας των φοιτητών/τριών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο - Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Διαδραστική διδασκαλία-αλληλεπίδραση 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Δραστηριότητες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 30
Ομαδικές δραστηριότητες 25
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη-συγγραφή εργασίας 40
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται: α. Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 60% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου και αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις κριτικού αναστοχασμού μέσω της μελέτης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεναρίων ή άλλων έγκυρων εκπαιδευτικών πηγών που σχετίζονται άμεσα με τις διδακτικές ενότητες που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι:

 • Παιδαγωγική ορθότητα και επιστημονική τεκμηρίωση απαντήσεων
 • Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης παιδαγωγικών εννοιών και όρων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος
 • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών
 • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα ως προς τη διατύπωση παιδαγωγικών-διδακτικών προτάσεων
 • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
 • Οργάνωση σκέψης
 • Δομή γραπτού λόγου
 • Μορφή γραπτού δοκιμίου

β. Σε εκπόνηση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 40 % του τελικού συνολικού βαθμού. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών των φοιτητών/τριών είναι:

 • η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα 
 • η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας 
 • κατανόηση, ερμηνεία σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων 
 • η πληρότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων 
 • η ορθότητα της καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών (references) τόσο στο σώμα όσο και στο τέλος της εργασίας 
 • η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες - η σαφήνεια του γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Koutselini, M. (2008) Listening to students’ voices for teaching in mixed ability classrooms: Presuppositions and considerations for differentiated instruction. Learning and teaching, 1(1): 17-30. 
 • Moon, R. T. (2005). The role of assessment in differentiation. Theory into Practice, 44(3): 226- 233. • Sternberg, J. R. & Zhang, L. (2005). Styles of thinking as a basis of differentiated instruction. Theory into Practice, 44(3): 245-253. 
 • Tomlinson, A.C. (2001). Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία μας σε τάξεις μικτής ικανότητας (Ειρ. Κορρέ μτφ). Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. 
 • Tomlinson, A.C. (2008). The goals of differentiation. Educational Leadership, Nov. 2008: 26-30. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.649 
 • Tomlinson, A.C. (2014). The differentiated classroom. Responding to the needs of all students. USA: ASCD. 
 • Βαλιαντή, Σ. & Μεοφύτου Λ. (2017). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή. 
 • Βαλιαντή, Σ. (2015). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας μέσα από τις εμπειρίες εκπαιδευτικών και μαθητών: Μια ποιοτική διερεύνηση της της αποτελεσματικότητας και των προϋποθέσεων εφαρμογής της. Επιστήμες Αγωγής, 1/2015: 7-35 
 • Σουρτζή, Μ., Ιωακειμίδου Β., Βλάχος, Ν., Κουτσοσπύρου, Χ., Χατζημηχαϊλίδης, Β. (2013). Μία τάξη για όλους In: Proceedings of 7o International Conference in Open and Distance Learning, τομ. 7ος, μέρος Β΄ (p.p. 161-169).

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Improving Schools
 • Educational Studies
 • Teaching and Teacher Education
 • School Effectiveness and School Improvement
 • International Journal of Instruction
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik